5
دسامبر

منابع مقاله با موضوع آپارتمان نشینی، فضاهای شهری

اکنون به دلیل افزایش جمعیت، مهاجرت و گرایش به شهرنشینی و کمبود فضاهای شهری و استفاده بهینه از فضاهای موجود در دوران کنونی پدیدهای به نام آپارتمان نشینی مرسوم گردیده و به تبع آن و خارح شدن ساخت و ساز از حالت سنتی و تبدیل به صنعت وحرفه و نیاز به سرمایه بیشتر و متعاقباً نداشتن سرمایه لازم برای افراد به جهت خرید نقدی مسکن به تدری