5
دسامبر

مقاله درمورد غارها، تجدیدپذیر، انرژیهای، بهرهبرداری

منابع انرژی راه را بر خود هموار نماید. از همان ابتدا، انسانهای اولیه برای برخورداری از امنیت به غارها پناه برده و با قرار دادن منافذی بر بدنه دیوار غارها سعی میکردند تا از حداکثر انرژی نورانی و حرارتی خورشید بهره گیرند.
از جمله مواردی که تا به حال باعث شد؛ بررسی کلیه جوانب بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر یا نو به صورت جدی