5
دسامبر

مقاله درمورد انرژی تجدیدپذیر، محیط زیست

منابع تولید انرژی تجدیدپذیر به دلیل نگرش جدی به حفظ محیط زیست رو به افزایش بوده و همچنین با توجه به کاهش هزینههای تولید انرژی از این منابع نسبت به سایر منابع انرژی سنتی، پیشبینی میشود در آینده نیز سهم قابل توجهی از تولید، به این نوع منابع اختصاص یابد.
به طور کلی برآورد دقیق میزان تأمین انرژی ایران از منابع تجدیدپذیر، نشان