سامانه پژوهشی – قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۷

سامانه پژوهشی – 
قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۷

۴-مالکیت ما فی‌ الذمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
۵-تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
۶-فسخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۷-انفساخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
ب‌- موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۱-اقاله در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۲-وضعیت ابرا، تهاتر در قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۳-موارد اختصاصی فسخ در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۱(فسخ بدلیل وقایع اتفاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۲(فسخ بدلیل مصالح اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۳(فسخ از طرف پیمانکار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۴- موارد اختصاصی انفساخ در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۱(انفساخ بدلیل ممنوعیت قانونی پیمانکار……………………………………………………………………………………………………………………۹۵
فصل سوم – نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها…………………………………………………………………………………………۹۶
مبحث نخست‌- ‌معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها……………………………………………………………………………..۹۶
گفتارنخست- معیارهای قانونی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها……………………………………………………………………..۹۶
گفتاردوم- ‌معیارهای قضایی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………………………………………………………….۹۸
گفتار سوم‌- معیارهای علمی‌ تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………………………………………………………….۹۸
مبحث دوم- تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
گفتارنخست- تفاوت از لحاظ تشریفات…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
گفتار دوم‌- تفاوت از لحاظ صلاحیت…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
گفتار سوم‌- تفاوت از لحاظ مراجع رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
گفتار چهارم‌- تفاوت از لحاظ هدف………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
گفتار پنجم‌-تفاوت به لحاظ برخی‌ از اصول مهم حقوقی……………………………………………………………………………………………..۱۰۳
الف‌- اصل آزادی قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
ب‌- اصل لزوم قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
ج‌- اصل نسبی‌ بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
گفتار ششم- ‌تفاوت به اعتبار اصول مهم حقوق عمومی‌ و اداری…………………………………………………………………………………۱۰۶
الف- ‌اصل مداومت امور عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
ب- ‌اصل عدم تبعیض در خدمات عمومی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
مبحث سوم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد تجارتی…………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد تجارتی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
گفتار دوم‌- نقاط افتراق قرارداد اداری با قرارداد تجارتی………………………………………………………………………………………………۱۰۷
مبحث چهارم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد بین المللی……………………………………………………………………………………………۱۰۸
گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
گفتار دوم- ‌نقاط افتراق قرارداد اداری و قرارداد بین المللی…………………………………………………………………………………………۱۰۹
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

مدیر سایت