سایت مقالات فارسی – قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۶

سایت مقالات فارسی – 
قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۶

گفتار سوم- انواع شروط باطل ومبطل وآثارآنها……………………………………………………………………………………………………………..۷۵
الف- شرط خلاف مقتضای عقد……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
ب-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است…………………………………………………………………………………….۷۶
مبحث ششم‌- عدم اجرای تعهد و آثار آن……………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
گفتارنخست- ‌اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
الف‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای خصوصی…………………………………………………………………………………………………………۷۷
ب‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
۱-عدم اجرای تعهدات پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۱(اجرای امانی قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
۲(تعلق جریمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۳(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۲-عدم اجرای تعهدات کارفرما(اداره)……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
گفتار دوم‌- جبران خسارت ناشی‌ از عدم اجرای تعهد…………………………………………………………………………………………………….۸۰
الف-‌مصادیق و شرایط مطالبه خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۱-مصادیق خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۲- شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۱)تعین مدت برای انجام تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
۲)احراز تقصیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۳)عدم آگاهی کارفرما از موانع تحقق عقد…………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۴)ورود خسارت حتمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۵)تصریح به جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
ب-نحوه تادیه خسارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۱-ازطریق دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۲-ضبط وثیقه یا تضمین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
ج-نحوه تقویم خسارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۱-تعرفه های رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۲-وجه التزام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۳-تقویم خسارت توسط داور………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-تقویم خسارت توسط دادگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
د-محل تادیه خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۶
ه- مسول جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۶
مبحث هفتم- ‌سقوط تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
گفتارنخست- ‌پایان قرارداد بدلیل انقضای مدت یا انجام کار………………………………………………………………………………………….۸۶
گفتار دوم‌- خاتمه قرارداد بدلیل انحلال………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
الف- ‌موارد عمومی‌ انحلال قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
۱-اقاله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۲-ابرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۳-تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت