تحقيق – فراوری زغال معدن زیرآب به روش فلوتاسیون و تأثیر اندازه ذرات روی …

تحقيق – 
فراوری زغال معدن زیرآب به روش فلوتاسیون و تأثیر اندازه ذرات روی  …
۹۹

۹۹/۱

۹۸/۲

۹۷/۵

۱۲۰

۹۹/۲

۹۹/۱

۹۸/۴

۹۷/۸

۲۴۰

۹۹/۲

۹۹/۲

۹۸/۵

۹۸/۸

۳۶۰

 

 

 

 

۶۰۰

تراز واکنشگر تأثیر چندانی روی سنتیک ها برای دو اندازه میانی باطله یعنی ۳۲۵×۱۰۰ و ۱۰۰×۴۸ مش نخواهد داشت، که در شکلهای ۵-۱ (b) و (c) نشان داده شده اند.
تقریبا بازیابی های هم ارزی در همه ترازهای واکنشگر در طول ۶۰ ثانیه اول بدست می آیند. بازیابی های نهایی از این ابعاد بطور آهسته با مصرف واکنشگر متأثر می شوند. بازیابی های نهایی در مقدار نفت سفید ۶/۰، ۲/۱، ۴/۲ و ۶/۳ برای ابعاد ۳۲۵×۱۰۰ مش باطله ها به ترتیب برابر با ۲/۹۵، ۸/۹۶، ۱/۹۸ و ۶/۹۸ درصد (شکل ۵-۱ (b)) و ۵/۹۶، ۵/۹۸، ۳/۹۹ و ۶/۹۹ درصد برای ابعاد ۱۰۰×۴۸ مش باطله ها (شکل ۵-۱ (c))خواهد بود.
مواد کنسانتره رفتار مشابهی با باطله ها را از خود نشان می دهند. بازیابی از ابعاد زیر ۳۲۵ مش مواد کنسانتره بطور یکنواخت با زمان افزایش می یابد و این افزایش در غلظت های بالای واکنشگر سرعت بیشتری پیدا می کند. بازیابی پس از ۱۲۰ ثانیه به ۸/۷۳ درصد در مقدار نفت سفید ۶/۰ لیتر بر تن می رسد ولی در مقدار نفت سفید ۶/۳ لیتر بر تن به ۴/۹۲ درصد ارتقاء پیدا می کند. بر خلاف مواد باطله گرچه بازیابی های نهایی برای مواد کنسانتره زیر ۳۲۵ مش در طول زمان فلوتاسیون حاصل خواهد شد. بعد از ۶۰۰ ثانیه کامل بازیابی ها به ترتیب در نفت سفید ۶/۰، ۲/۱، ۴/۲ و ۶/۳ لیتر بر تن برابر با ۹/۹۶، ۶/۹۸، ۸/۹۸ و ۱/۹۹ درصد خواهند بود. هم سنتیک ها و هم بازیابی نهایی با افزایش تراز واکنشگر بهبود می یابند.
ابعاد ۴۸×۲۴ مش برای مواد کنسانتره به اندازه همین ابعاد در مواد باطله از ترازهای مختلف واکنشگر تأثیر بردار نیستند. بعد از ۶۰ ثانیه فلوتاسیون در نفت سفید ۶/۰ تن بر لیتر بازیابی برای مواد کنسانتره ۹/۹۴ درصد نشان می دهد که این بازیابی در نفت سفید ۶/۳ لیتر بر تن فقط به ۲/۹۸ درصد می رسد ( ۳/۳ درصد افزایش در مقایسه با افزایش ۳/۱۹ درصدی برای مواد باطله). بازیابی نهایی برای غلظت نفت سفید ۶/۰، ۲/۱ریا، ۴/۲ و ۶/۳ لیتر بر تن به ترتیب برابر با ۸/۹۷، ۵/۹۸، ۲/۹۹ و ۳/۹۹ درصد خواهد بود.
بازیابی برای ابعاد میانی کنسانتره (۳۲۵×۱۰۰ و ۱۰۰×۴۸ مش) بارسرعت بالایی دنبال می شود و اثر مصرف واکنشگر ناچیز نشان داد. بازیابی های نهایی در محدوده ۹۹ درصد در طول ۱۲۰ ثانیه برای هر دو اندازه و در تمامی غلظت های واکنشگر بدست آمد.
شکل (۵-۱):تأثیر واکنشگر ها روی بازیابی
شکل (۵-۱ ):تأثیر واکنشگر ها روی بازیابی (ادامه)
شکل (۵-۱): تأثیر واکنشگر ها روی بازیابی (ادامه)
شکل (۵-۱ ):تأثیر واکنشگر ها روی بازیابی (ادامه)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت