سايت مقالات فارسی – فراوری زغال معدن زیرآب به روش فلوتاسیون و تأثیر اندازه ذرات روی سنتیک فلوتاسیون زغال- …

سايت مقالات فارسی – 
فراوری زغال معدن زیرآب به روش فلوتاسیون و تأثیر اندازه ذرات روی سنتیک فلوتاسیون زغال-  …
۳۶۰

۳/۹۸

۴/۹۸

۱/۷۶

۸/۸۲

۶۰۰

شکل ۴-۱۳- بازیابی در مقابل زمان – باطله اولیه
شکل ۴-۱۴- بازیابی در مقابل زمان – کنسانتره اولیه

۴-۸- نتایج مقدماتی بدست آمده

آزمایش ها روی ترکیب نمونه های زیر ۲۸ مش (قبل از جدایش دانه بندی ها) روی هر دو مواد باطله و کنسانتره زغال صورت گرفت تا مشخص گردد کدامیک از متغیرهای چگالی پالپ، دبی و غلظت واکنشگرها بیشترین و موثرترین اثر را روی کارایی فلوتاسیون کف زغال داشته است و نیز مشخص کنیم کدام مقادیر از متغیرها برای کنترل و تغییر در کارهای بعدی موثر هستند.
بازیابی با افزایش غلظت واکنشگر افزایش می یابد، گرچه، این تأثیر برای مواد باطله با درجه و رتبه پایین نسبت به مواد کنسانتره با قابلیت شناوری بالا بسیار بیشتر است.
چگالی پالپ تأثیر چندان قابل قبولی روی کارایی فلوتاسیون مواد در محتوی جامد ۱۰ و ۲۰ درصد (بر اساس وزن) از خود نشان نمی دهد.
برای مواد باطله با قابلیت شناوری کم، نرخ دبی در همه ترازهای مطالعاتی واکنشگرها مهم می باشد، با مقدار جریان بالای هوا یعنی ۶ لیتر بر دقیقه، تولید بهتر نتیجه می دهد. مطالعات سنتیکی آشکار کرد که نرخ دبی احتمالا سرعت فلوتاسیون را در خصوص بازیابی نهایی تحت فشار قرار خواهد داد. به تبع آن بازیابی زغال در نرخ دبی پایین به علت قابلیت شناوری پایین مجموعه حباب / ذرات کمتر خواهد شد.
پارامترهای ذیل در ادامه این پروژه بکار گرفته شده و مبنا قرار داده می شوند. چگالی پالپ ۱۰ درصد (بر اساس وزنی) به عنوان نمونه مد نظر و نرخ دبی ۲ لیتر بر دقیقه می توانند به عنوان موثرهای سنتیکی تعریف شوند. غلظت واکنشگرها می تواند مختلف باشد چرا که آن به عنوان پارامتر مهم و قابل اثر نشان داده است.
فصل پنجم
نتایج آزمایشات سنتیک و مباحثه پیرامون آن

فصل پنجم : نتایج آزمایشات سنتیک و مباحثه پیرامون آن

۵-۱- مقدمه

آزمایشهای فلوتاسیون در مقیاس آزمایشگاهی برای هر هشت اندازه ذرات ( زیر ۳۲۵، ۳۲۵×۱۰۰، ۱۰۰×۴۸ و ۴۸×۲۸ مش برای هر دو گروه باطله و کنسانتره) صورت پذیرفت. تمامی آزمایشها در چگالی پالپ با محتوی ۱۰ درصدجامد ( بر اساس وزن)، ۲ لیتر بر دقیقه دبی هوا و در غلظت واکنشگر متغیر انجام پذیرفتند.

۵-۲- آزمایشهای سنتیک فلوتاسیون

نتایج و شرایط آزمایشگاهی از آزمایش های سنتیک کف فلوتاسیون برای اندازه های منحصر بفرد که در بخش ۴-۴ توضیح داده شد، به شرح ذیل میباشد.

۵-۲-۱- بازیابی در مقابل زمان

۵-۲-۱-۱- تأثیر تراز واکنشگر

جدول ۵-۱ نتایج را بر حسب بازیابی ها در غلظت های واکنشگر و زمانهای ماندگاری متفاوت نشان
می دهد. شکل ۵-۱ (a) تا (h) هر کدام معرف مواد و دانه بندی مختلف و تصویر منحنی بازیابی در مقابل زمان در ترازهای مختلف واکنشگر می باشند.
برای ریزترین ذرات (زیر ۳۲۵ مش) و درشت ترین ذرات (۴۸×۲۸ مش) باطله ها (شکل ۵-۱ (a) و (b) به ترتیب) غلظت واکنشگر مهمترین اثر را روی مشخصات منحنی های بازیابی در مقابل زمان دارد. در همه موارد بازیابی بطور پیوسته با زمان افزایش می یابد، و این افزایش در مصرف بیشترین مقدار واکنشگر سرعت بیشتری می گیرد. برای مثال، بازیابی آلی[۴۶] از باطله های زیر ۳۲۵ مش در ۶/۰ لیتر بر تن نفت سفید بعد از ۱۲۰ ثانیه به ۱۴ درصد رسید، در صورتیکه در مقدار نفت سفید ۶/۳ لیتر بر تن و در همان دوره زمانی به ۸/۲۸ درصد می رسد. بعد از ۶۰۰ ثانیه کامل و به ترتیب در مقدار نفت سفید ۶/۰، ۲/۱، ۴/۲ و ۶/۳ لیتر بر تن به ۵۱، ۶/۶۲، ۳/۷۵ و ۶/۷۹ درصد می رسد. منحنی ها در شکل ۵-۱ (a) یک روند صعودی یکنواخت را حتی در زمان ماندگاری ۶۰۰ ثانیه نمایان می کنند که نشان می دهد بازیابی بیشتر از مواد باطله زیر ۳۲۵ مش می تواند با طولانی کردن زمان فلوتاسیون حاصل شود. مشخص است که منحنی ها همگرا نیستند و دلیل آن این است که علاوه بر تأثیر سنتیک های فلوتاسیون، میزان و حد واکنشگرها ( معیار ترمودینامیک) هنوز روی بازیابی نهایی قابل دستیابی از این اندازه اثر مهمی دارند. باطله ها با ابعاد ۴۸×۲۸ مش نیز رفتار مشابهی دارند که در شکل ۵-۱ (d) نشان داده شده است. تراز های بالای واکنشگر، بازیابی های با سرعت زیاد و بازیابی های نهایی بالاتر را نتیجه می دهند. برای مثال بعد از ۶۰ ثانیه به ترتیب برای غلظت نفت سفید ۶/۰، ۲/۱، ۴/۲ و ۶/۳ مقدار بازیابی برابر با ۸/۷۰، ۸۲، ۷/۸۵ و ۱/۹۰ درصد خواهد بود. بازیابی های نهایی ۸/۷۰، ۵/۹۰، ۲/۹۲ د ۹۴ درصد به ترتیب در بازه زمانی ۱۲۰ ثانیه بدست می آیند.
جدول( ۵-۱): بازیابی با زمان در غلظت های واکنشگر متفاوت

بازیابی(%) زمان ماندگاری(s) ابعاد
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت