فراوری زغال معدن زیرآب به روش فلوتاسیون و تأثیر اندازه ذرات روی …

فراوری زغال معدن زیرآب به روش فلوتاسیون و تأثیر اندازه ذرات روی  …

شکل ۴-۶- تأثیر واکنشگر و چگالی پالپ روی باطله ها در دبی هوای ۶ لیتر بر دقیقه
شکل ۴-۷- تأثیر واکنشگر و دبی روی باطله ها در جامد ۲۰ %
شکل ۴-۸- تأثیر واکنشگر و دبی روی باطله ها در جامد ۱۰ %
شکل ۴-۹- تأثیر واکنشگر و چگالی پالپ روی کنسانتره در دبی هوای ۲ لیتر بر دقیقه
شکل ۴-۱۰- تأثیر واکنشگر و چگالی پالپ روی کنسانتره در دبی هوای ۶ لیتر بر دقیقه
شکل ۴-۱۱- تأثیر واکنشگر و دبی هوا روی کنسانتره در جامد ۱۰ %
شکل ۴-۱۲- تأثیر واکنشگر و دبی هوا روی کنسانتره در جامد ۲۰ %

۴-۶-۳- تأثیر چگالی پالپ

شکل ۴-۵ و ۴-۶ از فلوتاسیون مواد باطله تأثیر چگالی پالپ را تشریح می کنند. شکل ۴-۵ نتایج آزمایش برای هر دو چگالی پایپ در دبی ۲ لیتر بر دقیقه و شکل ۴-۶ در دبی ۶ لیتر بر دقیقه را نشان می دهد. چگالی پالپ به نظر می رسد چندان تأثیر قابل توجهی در شرایط مطالعه نداشته باشد. همانطور که قبلا توضیح داه شد، اسلاری با چگالی پالپ پایین معمولا محصولات تمیزی تولید می کند که آن به علت کاهش حضور باطله ها
می باشد، در صورتیکه بازیابی های زیاد می تواند در چگالی های بالاتر پالپ حاصل شود.
اگرچه آزمایش در جداول ۴-۴ تا ۴-۷ هیچ گزینش پذیری قابل توجهی یا تفاوت بازیابی سراسری میان دو چگالی پالپ را نشان نمی دهد. لذا شاید محدوده مطالعاتی چگالی پالپ در این تحقیق تأثیرات مهم و گسترده در نتایج نداشته است.
شکل ۴-۹ و ۴-۱۰ که هریک دبی متفاوتی را بازگو می کنند مشابه شکلهای ۴-۵ و ۴-۶ (یعنی، تصاویر بازیابی در مقابل غلظت واکنشگر در دو چگالی پالپ) برای مواد کنسانتره را نمایش می دهند. همانند مواد باطله به نظر می رسد چگالی پالپ تأثیر قابل توجهی در روند مطالعات ندارد. بازیابی و محتوی خاکستر محصول در دو چگالی پالپ (در دبی ثابت و غلظت واکنشگر) به همدیگر نزدیکند.

۴-۶-۴- تأثیر دبی هوا

هر یک از شکلهای ۴-۷ و ۴-۸ تأثیر غلظت واکنشگر روی بازیابی از مواد با طله را در دو دبی مختلف تشریح می کنند. شکل ۴-۷ این اطلاعات را در محتوی پالپ با ۱۰ درصد جامد و شکل ۴-۸ در محتوی پالپ ۲۰ درصد جامد نشان می دهد. شکلها بسیار شبیه هم هستند چرا که فرایند های فلوتاسیون بطور مشابه در هر دو چگالی پالپ صورت پذیرفته اند که در بخش ۴-۶-۳ ذکر شد. تحت هر شرایطی بیشترین بازیابی ها در دبی بالاتر حاصل می شوند. برای مثال در مقدار ۶/۰ لیتر بر تن نفت سفید، زمانیکه دبی هوا از ۲ تا ۶ لیتر بر دقیقه افزایش یابد متوسط بازیابی (متوسط در دو چگالی پالپ) از ۵۷ تا ۷۱ افزایش می یابد. انتظار می رود با اضافه شدن هوای در دسترس، احتمال برخورد های ذرات / حباب افزایش می یابد.
تفاوت ها در بازیابی میان دو دبی با کاهش مصرف واکنشگر ظاهر می شود. در حقیقت، در بالاترین تراز واکنشگر ( ۴/۲ لیتر بر تن نفت سفید)، زمانیکه دبی از ۲ تا ۶ لیتر بر دقیقه افزایش می یابد، افزایش در بازیابی فقط ۵/۲ درصد (از ۲/۸۲ تا ۷/۸۴ درصد) بود. شاید، با افزودن کلکتور، نفت سفید بصورت کاملتری روی سطوح ذرات زغال جذب شود، افزایش احتمال پیوستگی و در نتیجه افزایش احتمال برخورد در نرخ دبی بالاتر فراهم می گردد.
در کل، محتوی خاکستر محصول در دبی هوای بالاتر بیشتر خواهد شد. دوباره، حضور حباب های هوای بزرگتر و یا بیشتر احتمال برخورد را افزایش میدهد.
گفتنی است، تفاوت های مهم در بازیابی میان دو دبی که برای مواد باطله مشاهده می شود، مشابه آن برای مواد کنسانتره صحیح نمی باشد. شکل ۴-۱۱ و ۴-۱۲ مشابه شکلهای ۴-۷ و ۴-۸ اما برای مواد کنسانتره نشان می دهند که هیچ تفاوت قابل توجهی در بازیابی میان دو دبی در شرایط آزمایش وجود ندارد. از آنجا که مواد کنسانتره قابلیت شناوری پر سرعتی دارند، زمانیکه با مواد باطله مقایسه می شوند، احتمال پیوستگی به قدر کافی بالا بوده و احتمال جدایش مجموعه های حباب / ذرات به قدر کافی پایین بوده که سبب می شود تأثیر دبی بالاتر بی ثمر گردد.

۴-۷- نتایج بدست آمده از آزمایشهای سنتیک مقدماتی

بخش ۴-۶ نشان می دهد که، زمانیکه چگالی پالپ هیچ تأثیر قابل توجهی روی کارایی فلوتاسیون در محتوی جامد ۱۰ تا ۲۰ در صد ندارد، دبی اثر شدیدتری روی بازیابی باطله ها دارد.
نتایج بدست آمده از آزمایشهای فلوتاسیون سنتیک مقدماتی در این بخش ارائه می شود. برای هر دو ماده، چگالی پالپ و تراز واکنشگر در ۱۵ در صد جامد و ۹/۰ لیتر بر تن نفت سفید ثابت نگه داشته شد ولی دبی هوا از ۲ تا ۶ لیتر بر دقیقه تغییر می کند. بازیابی ها بعد از زمانهای ماندگاری مختلف در جدول ۴-۸ نشان داده شده و در شکلهای ۴-۱۳ و ۴-۱۴ به ترتیب برای مواد باطله و کنسانتره نشان داده شده است.
از شکل ۴-۱۳ اینکه بتوانیم تشخیص دهیم که آیا دبی روی بازیابی نهایی به خوبی سرعت فلوتاسیون مواد باطله تأثیر داشته است، مشکل میباشد. بعد از ۶۰۰ ثانیه فلوتاسیون برای مواد باطله در بالاترین دبی ۶ لیتر بر دقیقه، بازیابی زغال۸/۸۲ در صد بود در حالیکه در دبی ۲ لیتر بر ثانیه این میزان ۱/۷۶ درصد بوده است. گرچه قابل پذیرش است که فرض کنیم، از آنجا که دو منحنی با سپری شدن زمان کافی با زمان همگرا می شوند، منحنی با دبی ۲ لیتر بر دقیقه سرانجام منحنی با دبی ۶ لیتر را قطع خواهد کرد (یعنی بازیابی های نهایی کاملا یکسان می شوند.
در شکل ۴-۱۴ که معرف مواد کنسانتره با قابلیت شناوری بالاست، دو منحنی همدیگر را قطع می کنند. در طول ۶۰ ثانیه ابتدایی، نرخ دبی بالاتر بیشترین بازیابی را بوجود می آورد (بازیابی ۹۵ درصد در دبی ۶ لیتر بر دقیقه در مقایسه با بازیابی ۹۰ درصد در دبی ۲ لیتر بر دقیقه). در طول ۱۲۰ ثانیه، گرچه، بازیابی در دبی پایین تر با مقدار بازیابی در دبی بالاتر نزدیک خواهد شد. سرانجام بازیابی نهایی به ۹۸ درصد از هر دو جریان به دست خواهد آمد.
جدول ۴-۸- بازیابی های بدست آمده از آزمایشهای سنتیک فلوتاسیون مقدماتی

 مواد کنسانتره  مواد باطله  زمان ماندگاری(s)
 ۲ l/min  ۶ l/min  ۲ l/min  ۶ l/min
۰
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت