فراوری زغال معدن زیرآب به روش فلوتاسیون و تأثیر اندازه ذرات روی سنتیک …

فراوری زغال معدن زیرآب به روش فلوتاسیون و تأثیر اندازه ذرات روی سنتیک  …
۶۳۰۰

۸۳۰۰

 

 

 

 

لینگنیت الف

د- لینگنیت

 

۶۳۰۰

 

 

 

 

لینگنیت ب

۳-۳- پیش فرض های تئوریکی در خصوص فلوتاسیون زغال

۳-۳-۱- تئوری فلوتاسیون

پروسه فلوتاسیون هرچند که پیچیده است، می تواند در قالب چند زیر فعالیت متصور شود. ساختار شکست قابل قبول برای این زیر فعالیت ها عبارتند از [۹] :
مقدمه ای بر خوراک متریال
پیوستگی و چسبندگی اجزاء توسط حباب ها
حمل و نقل میان پالپ و کف و
تفکیک محصول فلوتاسیون و باطله ها.
هرکدام از این زیر فعالیت ها می توانند خود به میکرو فعالیت های دیگری تقسیم می شوند. مطالعه زیر فعالیت های مختلف اختصاصا می تواند برای معین کردن مکانیزم سراسری (یعنی ترکیب مدلهای تراز میکرو به منظور توسعه مدل تراز ماکرو) مفید باشد. تحقیقات اخیر یک روند کلی در این راستا را ارائه کرده اند.
نتیجه نهایی پروسه فلوتاسیون به سیطره و تسلط روی اجزای هیدروفوبیک بوسیله حباب ها در فاز پالپ و انتقال موفق اگرگات در فاز کف بستگی دارد.

۳-۳-۲-ترمودینامیک

ترمودینامیک تغییرات انرژی صورت گرفته در پروسه ها را بررسی و توصیف می کند. در فلوتاسیون کف این تغییرات شامل تشکیل فاز های جدید و جذب سطحی در وجه مشترک سطوح می باشد. ترمودینامیک یک مفهوم تعادلی است. ترمودینامیک در هر صورت یک تغییر مشخص که امکان پذیر است را پیش بینی می کند اما اطلاعات آن را روی نرخ تغییر (یعنی سنتیک) در اختیار قرار نمی دهد. علی رغم این محدودیت ها، ترمودینامیک در پیش بینی اینکه آیا یک جامد با کیفیت مناسب و قابل قبول محصور شده است تا فلوتاسیون توانمند روی دهد یا نه، مفید می باشد [۱۰].
اطلاعات ذیل می تواند از نتایج مباحث ترمودینامیکی استخراج شود.
کشش های سطحی مایعات و جامد ها می تواند اندازه گیری شود و از روابط ترمودینامیکی انرژی آزاد سطحی می تواند ارزیابی شود.
انرژی های حاصل از خمیر شدگی مواد (مرطوب شدن)، انتشار و چسبندگی فازها بوسیله کشش سطحی سطوح مربوطه مشخص می شود. ترمودینامیک توانایی پیش بینی این پدیده ها را دارا می باشد.
تغییرات در کشش میان دو سطح یا کشش سطحی می تواند بصورت تابعی از چگالی های جذبی، با بکارگیری روابط ترمودینامیکی ارزیابی شود. دانش چنین تغییرات در کشش های میان دو سطح برای پیش بینی محتویات اجزاء و حباب ها در فلوتاسیون اساسی و الزامی می باشد.
پایداری غشای آبی نازک میان سطوح کانی ها و نزدیک شدگی حباب ها به ترمودینامیک غشای نازک بستگی دارد.
ترمودینامیک سطحی با سیستم های قطبی یا یونی اجازه ارزیابی خصوصیات برای لایه های مضاعف الکتریکی[۱۳] را بدست می دهد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت