دسته بندي علمی – پژوهشی : طراحی چارچوب مفهومی سیستم مدیریت ایده ها در بخش دولتی- قسمت ۲۶

دسته بندي علمی – پژوهشی : 
طراحی چارچوب مفهومی سیستم مدیریت ایده ها در بخش دولتی- قسمت ۲۶

تعریف مسیر بررسی بر اساس نوع ایده
تحلیل و تحقیق و بررسی راجع به ایده ها
غربالگری و فیلتراسیون ایده ها
پرورش و توسعه ایده
ارزیابی و انتخاب ایده
اجرایی سازی ایده
بازبینی فرآیند و بازخور به مدیریت ایده ها
در واقع می توان مدیریت ایده ها را به ۳ بخش تقسیم نمود بخش اول که مربوط به فرایند های خلق ایده است بخش دوم که از اخذ ایده آغاز و تا ذخیره سازی و مسیرگزینی ایده ها و رساندن آنها به افراد و بخش هایی که نیازمند ایده هستند را در بر می گیرد و بخش سوم که به مدیریت و نظارت بر توسعه و اجرایی سازی ایده ها مربوط می شود. در صورتی که ساز و کارهای داخلی سازمان این اطمینان را به ما بدهند که ایده ها در واحدهای مربوطه بدرستی بررسی شده و توسعه می یابند و در صورت مفید بودن حتما اجرایی می شوند می توان فرآیند مدیریت ایده ها را در پایان بخش دوم به اتمام رساند و مابقی راه را به دست فرآیندهای جاری سازمان سپرد. اما از آنجا که نگرانی های بسیاری از برخورد سلیقه ای و کنار گذاشتن ایده های مفید بخصوص در سازمانهای عمومی و دولتی بدلایل ذکر شده در بالا وجود دارد لذا توصیه می شود که فرآیند مدیریت ایده ها تا پایان بخش سوم که همان اجرایی سازی ایده ها است ادامه یابد.
توجه به این نکته ضروری است که طراحی بخش سوم مدیریت ایده با توجه به نوع سازمان متفاوت خواهد بود و از طرف دیگر طراحی این بخش باید بنحوی انجام شود که حداکثر هم پوشانی را با فرآیندها و روال های کاری سازمان داشته باشد. همچنین باید تا حد امکان از ایجاد یک ساختار جدید برای بررسی و اجرایی سازی ایده ها خارج از ساختار و روالهای جاری سازمان پرهیز شود.
قبل از اینکه وارد مرحله بررسی ایده ها شویم، ۳ اصطلاح در اینجا تعریف می شود که نقش کلیدی در فرآیند بررسی و اجرایی سازی ایده ها را دارند.
طالب ایده: فرد یا واحدی که ایده برای آنها جذابیت دارد و بدنبال بهره گیری از آن هستند. ایده دهنده می تواند طالب ایده نیز باشد. طالب ایده با انگیزه و نیازی که نسبت به عملی سازی ایده دارد اصلی ترین نقش را در پیش راندن ایده در سازمان ایفا می کند.
تصمیم گیر: فرد، کمیته و یا هر بخشی از سازمان که با توجه به سقف اختیارات ، در مورد رد یا پذیرش ایده، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.
اجرا کننده: فرد یا واحدی که بعد از تکمیل ایده و اتخاذ تصمیم نهایی، موظف به اجرای آن می شود. ممکن است اجرا کننده خود طالب ایده باشد و یا اینکه مامور باشد و معذور. برای مثال می توان اشاره کرده به، برخی ایده هایی که به صورت دستورالعمل در آمده و توسط سازمانهای بالا سری و یا هیئت دولت به اجرا کننده جهت اجرا ابلاغ می شود.
فعالیت های بخش سوم مدیریت ایده ها
تحلیل و بررسی
غربال گری
پرورش و توسعه
اجرا
ارزیابی و انتخاب
تحقیقات بیشتر روی ایده توسط ایده دهنده و افراد و واحدهایی که ایده به آنها مرتبط است
کنار گذاشتن ایده های کم ارزش
استفاده از شبکه متخصصین جهت پرورش و توسعه ایده
ارزیابی ایده بر اساس معیار های مشخص سازمان
گزینش و اولویت بندی ایده ها و اجرایی سازی آنها
شکل ۴_۶: فعالیت های بخش سوم مدیریت ایده ها
۴_۳_۳_۱ تحلیل و بررسی:
بعد از اینکه مسیرگزینی انجام گرفت و ایده ها به دست افراد و واحدهای مرتبط رسیدند. لازم است تا ایده ها تحلیل شوند. در این مرحله یک بررسی اجمالی روی ایده ها انجام شده و کار بر روی جزئیات دقیق تر به مراحل بعدی موکول می شود. این بررسی ها می تواند به کمک خود فرد ایده دهنده انجام شود تا میزان کارایی و اثر بخشی آن برای سازمان مشخص گردد. در واقع در این مرحله طالب ایده نقش محوری خواهد داشت که به کمک ابزارهایی که سازمان در اختیار او قرار می دهد نسبت به تحلیل ایده اقدام می کند.
۴_۳_۳_۲ غربال گری:
در اینجا با تحلیل های صورت گرفته و اطلاعات تکمیلی بدست آمده می توان نسبت به حذف ایده های کم اهمیت در این مرحله اقدام نمود. این غربالگری می تواند توسط طالب ایده و به کمک داورانی که تیم مدیریت ایده ها مشخص می کند انجام گیرد.
۴_۳_۳_۳ پرورش و توسعه ایده:
ایده هایی که بعد از تحلیل و غربالگری، با ارزش تشخیص داده شده اند به کمک شبکه متخصصین مورد مطالعه دقیق تر قرار گرفته و توسعه داده می شوند. در این مرحله می توان از تکنیک های متنوع حل مسئله و طوفان فکری جهت تکمیل و بهینه سازی ایده استفاده نمود. در این مرحله با توجه به نوع ایده از مسیرهای متفاوتی برای پرورش و توسعه آن استفاده می شود. برای مثال اگر ایده ای بیانگر یک مسئله در سازمان باشد
۴_۳_۳_۴ شبکه متخصصین
با تشکیل بانک جامعی از کارشناسان سازمان بر اساس تخصص و تجارب و برقراری ارتباط بین آنها، می توان شبکه ای از متخصصین ایجاد نمود. استفاده از شبکه متخصصین در بررسی و توسعه ایده ها از جهات زیر حائز اهمیت است.
نظارت دقیق تر و استفاده از خرد جمعی در بررسی ایده ها
کاهش ریسک برخورد نا مناسب و سلیقه ای با ایده ها
در نظر گرفتن اکثر مسائل سازمانی در بررسی ایده ها
کاهش انحصار در بررسی ایده ها
۴_۳_۳_۵ ارزیابی و انتخاب
در این مرحله ایده های توسعه یافته براساس معیارهای مشخص ارزیابی شده و سپس توسط تصمیم گیر جهت اجرا انتخاب می شوند. معیارهای ارزیابی می تواند در محورهای زیر تعریف شود.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت