منابع مقالات علمی : طراحی چارچوب مفهومی سیستم مدیریت ایده ها در بخش دولتی- قسمت ۲۵

منابع مقالات علمی : 
طراحی چارچوب مفهومی سیستم مدیریت ایده ها در بخش دولتی- قسمت ۲۵

ایده های مشتریان
ایده های بازاریابی
ایده های پروژه ای
شکل ۴_۴: استخر ایده
ممکن است در سازمان های مختلف نوع ساماندهی استخر ایده متفاوت باشد ولی باید توجه داشت که از ایجاد طبقه بندی های بی مورد و اضافی پرهیز گردد. با توجه به اینکه در حین مصاحبات انجام شده برخی محورهای اصلی جهت طبقه بندی ایده ها مورد اشاره قرار گرفت در ذیل محور های پیشنهادی جهت تبیین فاکتورهای مورد نیاز ساماندهی استخر ایده ها آورده می شود.
ایده های آزمایش شده و آزمایش نشده: جدا سازی ایده های آزمایش شده از نشده به سازمان این امکان را می دهد تا بتواند اثربخشی تحقیق و آزمایش روی ایده ها را مشخص سازد و تصمیم بگیرد تا چه میزان انرژی و هزینه صرف آزمایش ایده های دریافتی نماید.
ایده هایی که بصورت مقطعی و یا همیشگی ذخیره می شوند: بعضی از ایده ها ارزش ذخیره سازی برای طولانی مدت را نداشته و بعد از یک بررسی اولیه ممکن است حذف گردند. در بعضی سازمانهای پروژه محور نیز برخی ایده ها صرفا در یک پروژه خاص کاربرد داشته و بعد از پایان پروژه بهتر است حذف شوند.
طیف تمایل و آگاهی نسبت به ایده: تمایل کارکنان و مدیران سازمانها به بعضی از موضوعاتی که ایده ها در رابطه با آنها خلق می شوند در مقایسه با سایر موارد بیشتر است در نتیجه امکان اینکه این دسته از ایده ها با اقبال و حمایت بیشتری مواجه شوند بالاتر می باشد.
سطح توسعه یافتگی ایده: دسته بندی ایده ها بر اساس مراحل توسعه آنها می تواند فاکتور خوبی برای ساماندهی باشد. برای مثال می توان ایده ها را به ۱٫توسعه نیافته ۲٫ در حال توسعه ۳٫ توسعه یافته تقسیم نمود
سطح تعهد به اجرای ایده: برای مثال آندسته از ایده هایی که تعهد یک مدیر یا بخش کلیدی از سازمان را پشت خود دارند از شانس بالاتری جهت اجرایی شدن بهره مند هستند. همچنین ایده هایی که ایده دهنده بسیار متعهد به پیگیری و اجرایی شدن آن می باشد با احتمال بیشتری اجرایی می شوند.
سطح پیچیدگی ایده: برخی ایده ها آنقدر پیچیده هستند که برای اجرایی سازی آنها نیاز است تا پروژه های متعددی تعریف و اجرا گردد اما برخی ایده ها به سادگی قابلیت اجرایی شدن دارند.
ایده های اجرا نشده و ایده هایی که قبلا اجرا شده اند: دسته بندی ایده هایی که قبل از ثبت و ذخیره سازی در سیستم مدیریت ایده ها اجرایی شده اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که نحوه بررسی و رسیدگی به این دسته از ایده ها بسیار متفاوت خواهد بود. این نوع از ایده ها بدلیل اینکه در قسمتی از سازمان قبلا اجرا شده اند دیگر نیاز به بررسی های اولیه نداشته و تنها لازم است بررسی شود اگر ایده قابل تعمیم به سایر بخش های سازمان است اقدامات لازم در این رابطه انجام شود.
با توجه به اهمیت ارائه بازخور به فرآیندهای خلق و اخذ ایده، بعد از ساماندهی ایده ها می توان با مانیتور کردن استخر ایده ها و با توجه به اهداف تعیین شده در مراحل خلق و اخذ ایده نسبت به بازبینی و اصلاحات این فرآیندها اقدام نمود برای مثال در سازمانی که هدف توجه بیشتر بر ایده های بهبود است بعد از ساماندهی استخر ایده می توان متوجه شد که کدام رویداد ها و فعالیت های فرآیند خلق ایده می بایست برای افزایش ایده های بهبود مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
۴_۳_۲_۵ اشاعه ایده ها
اکنون که ایده های جمع آوری شده در استخر ایده ساماندهی و دسته بندی شدند نوبت به توزیع آنها در سطح سازمان می رسد. اشاعه ایده ها را می توان به گرد افشانی گیاهان تشبیه کرد بدین صورت که ایده در هر حالت و شکلی که باشد چه ایده خام و یا چه طرح های تکمیل شده در تمام قسمتهای سازمان پخش شود. به منظور اینکه ۱٫ جرقه ای باشد برای استارت پروژه ها و ایده های جدید ۲٫ بتواند به پروژه های فعلی سازمان کمک کند. با توجه به این توضیحات، اشاعه ایده می تواند بازخور مهمی برای فرآیند خلق ایده در سازمان باشد و به تولید ایده های جدید کمک کند.
اشاعه ایده می تواند به دو نوع تقسیم شود:
اشاعه اجباری: وقتی که ایده به کمک و با فشار گروه یا فرد خاصی در سازمان پخش شده و پیش برده می شود، در این حالت افراد از راه های متعددی همچون جلسات کاری، مکالمات تلفنی، نامه، خبرنامه، پوستر و .. برای اشاعه ایده به سایر همکاران استفاده می کنند
اشاعه درخواستی: وقتی که افرادی از سازمان به خواست خود به دنبال ایده می آیند، و با جستجو در منابع مختلف و پایگاه های داده و یا مراجعه به شبکه متخصصان به جستجوی ایده های مطلوب خود می پردازند.
از طرف دیگر، اشاعه باعث می شود ایده ها از دیدگاه های مختلف بررسی و نظرات سایر بخش ها و افراد سازمان بر ایده های اولیه اعمال و منجر به تکمیل آن شود. اما لزومی ندارد که همه ایده های موجود در استخر ایده بین تمام افراد سازمان پخش شوند. بسیاری از افراد سازمان صرفا نیازمند آندسته از ایده هایی هستند که به کار آنها مربوط می شوند. بدین منظور می توان از کارگزاران ایده در سازمان بهره جست. کارگزاران ایده افرادی هستند از بخش های مختلف سازمان که به نمایندگی از بخش خود به جستجوی ایده ها پرداخته و ایده هایی را که جهت حل مسائل و نیازهای افراد بخش خود مربوط است را به آنها اشاعه می دهند.
۴_۳_۲_۶ مسیرگزینی
در مسیرگزینی ایده ها، نکته مهم رساندن یک ایده خاص به بخش یا فرد مورد نظر می باشد. برای مثال با توجه به اطلاعات موجود در برچسب ایده، ایده ای که مربوط به نظرات یک مشتری است به قسمت خدمات مشتریان ارجاع داده می شود. لذا وجود یک سیستم مسیر گزینی منجر به تولید حوضچه های ایده (زیر مجموعه هایی از استخر ایده سازمان) برای هر بخش سازمان می شود که به استخر ایده متصل هستند. عمل مسیرگزینی می تواند بصورت اتوماتیک و یا توسط افراد مشخصی بر اساس برچسب ایده انجام شود. نقش کارگزاران ایده در مسیرگزینی ایده ها بسیار پررنگ است. این افراد با دانشی که از مسائل، چالشها و نیازهای بخش های مختلف سازمان دارند می توانند نسبت به ارسال مناسبترین ایده ها به بخش های مربوطه اقدام کنند.
توجه به دو نکته در هنگام مسیرگزینی می تواند در انتخاب مسیر صحیح و مقصد ایده بسیار راه گشا باشد. اول اینکه اختیار تایید و مرجع تصمیم گیری در رابطه با رد و یا پذیرش ایده کدام فرد، واحد و یا بخش سازمان است؟ و دوم اینکه کدام یک از واحد ها مسئول اجرایی سازی ایده خواهند بود؟ با پاسخ گویی به این دو سوال در مدیریت ایده ها می توان مسیر مناسب را برای ارسال ایده برگزید.
شکل زیر ساماندهی ایده ها و فرآیند مدیریت ایده ها را تا این مرحله ترسیم می کند.
اخذ ایده ها
برچسب گذاری
ذخیره ایده ها
ساماندهی و دسته بندی
اشاعه
بازخور به فرآیند خلق ایده
فعالیت های مرتبط با توسعه و اجرایی سازی ایده
فرآیند خلق ایده
شکل ۴_۵: ساماندهی ایده ها
۴_۳_۳ فعالیت های مرتبط با توسعه و اجرایی سازی ایده ها
این مراحل که فاز نهایی مدیریت ایده ها محسوب می شود بسیار به مشخصات، ویژگی ها و استراتژی های سازمانی که در آن مدیریت ایده ها اجرا می شود بستگی دارد. برای مثال در سازمانهایی که محصول محور هستند و تولید محصولات جدید یکی از استراتژی های مدیریت ایده ها برای آنها می باشد. فازهای مرتبط با توسعه و اجرایی سازی ایده ها شباهت زیادی به فازهای توسعه محصولات جدید خواهد داشت بدین مفهوم که نظرات و ارزیابی مدیران و متخصصانی بخشهایی که ایده به آنها مربوط است بسیار از اهمیت بالایی برخوردار است و فعالیت های مرتبط با توسعه و اجرایی سازی ایده ها تقریبا منطبق بر ساز و کارها و گردش کار اصلی سازمان می باشد . اما در سازمانهای خدمات عمومی که استراتژی اصلی خدمت به مردم است و ممکن است ایده هایی که در راستای خدمت بهتر به ارباب رجوع است توسط مدیران مربوطه با بی مهری مواجه شود نیاز است تا ساز و کارهای ویژه تری جهت اعمال نفوذ بر روندهای داخلی بررسی و توسعه و اجرایی سازی ایده ها اعمال نمود تا با مشارکت سایر متخصصین سازمان امکان حذف ایده های مفید توسط بخش های مرتبط کاهش یابد.
در مصاحبات عنوان شد که بدلیل فرهنگ کاری موجود در سازمان های عمومی و دولتی و عدم پویایی و بهره وری پایین امکان بی توجهی به ایده ها بدلایل مختلف از جمله:
افزایش بار کاری واحدهای اجرا کننده ایده؛
کمبود علاقمندی سازمانی و فرهنگ کار گریزی؛
فروختن زمان به جای کار به دولت؛
وجود دارد. لذا سازو کارهایی در این مرحله نیاز است تا اطمینان حاصل شود که حداکثر تلاش در جهت توسعه و اجرایی سازی ایده های کاربردی و مفید در سازمان صورت پذیرفته است.
بطور کلی می توان فعالیت های مرتبط با توسعه و اجرایی سازی ایده ها را به بخش های ذیل تقسیم نمود.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت