شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه: ۲
۱-۲- بیان مسئله و اهمیت موضوع ۳
۱-۲-۱- صنعت مواد غذایی ۴
۱-۳- اهداف تحقیق ۵
۱-۴- تاریخچه مدیریت زنجیره تامین سبز و مسائل زیست محیطی ۵
۱-۵- سوالات تحقیق ۷
۱-۶- روش انجام تحقیق ۷
۱-۷- روش گردآوری اطلاعات ۸
۱-۸- جامعه و نمونه آماری ۸
۱-۹- جنبه های نوآورانه تحقیق ۹
۱-۱۰- اصطلاحات و واژگان کلیدی ۹
فصل دوم: ادبیات تحقیق ۱۱
۲-۱- تاریخچه مدیریت زنجیره تامین ۱۲
۲-۲- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و مفاهیم آن ۱۳
۲-۳- اهداف مدیریت زنجیره تامین ۱۵
۲-۴- فرایندهای مدیریت زنجیره تامین ۱۶
۲-۵- راﻫﺒﺮد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ۱۷
۲-۶- مفهوم پایداری ۱۸
۲-۶-۱- اثر متقابل مدیریت زنجیره تامین و پایداری ۲۱
۲-۶-۲- توسعه پایدار ۲۱
۲-۶-۳- مدیریت زنجیره تامین پایدار ۲۳
۲-۷- مسئولیت اجتماعی سازمان ۲۴
۲-۷-۱- تعریف مسئولیت اجتماعی ۲۵
۲-۸- سیر تکاملی مدیریت محیط زیست ۲۶
۲-۸-۱- معرفی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰ ۲۸
۲-۸-۲- سیستم مدیریت زیست محیطی ۲۹
۲-۸-۳- استاندارد ارزیابی عملکرد زیست محیطی ۳۰
۲-۸-۴- استاندارد های برچسب گذاری زیست محیطی ۳۰
۲-۸-۵- جنبه های زیست محیطی در استاندارد محصول ۳۰
۲-۹- مدیریت زنجیره تامین سبز ۳۰
۲-۹-۱- مفاهیم و تعاریف مدیریت زنجیره تامین سبز ۳۱
۲-۹-۲- توسعه مدیریت زنجیره تامین سبز ۳۳
۲-۹-۳- ارزیابی چرخه عمر ۳۷
۲-۹-۴- تاثیرات مدیریت زنجیره تامین سبز بر استراتژی های صنعت ۳۸
۲-۹-۵- مصرف سبز ۳۹
۲-۹-۶- مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تامین سبز ۴۱
۲-۹-۷- موانع پیش رو جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز ۴۴
۲-۱۰- مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز ۴۶
۲-۱۰-۱- خرید سبز ۴۶
۲-۱۰-۱-۱- سیستم مدیریت زیست محیطی تامین کنندگان ۴۷
۲-۱۰-۲- طراحی و بسته بندی سبز ۵۰
۲-۱۰-۲-۱- بسته بندی سبز ۵۰
۲-۱۰-۳- تولید سبز ۵۲
۲-۱۰-۴- لجستیک سبز ۵۳
۲-۱۰-۵- لجستیک معکوس ۵۴
۲-۱۰-۵-۱- دلایل استفاده از لجستیک معکوس ۵۷
۲-۱۰-۶- آموزش و پژوهش ۵۸
۲-۱۰-۷- مدیریت زیست محیطی ۵۹
۲-۱۱- پیشینه تحقیق ۶۰
۲-۱۱-۱- مطالعات خارجی ۶۰
۲-۱۱-۲- مطالعات داخلی ۶۳
۲-۱۲- صنایع غذایی ۶۵
۲-۱۲-۱- مصرف انرژی و سوخت ۶۷
۲-۱۲-۲- آلودگی آب در اثر صنایع غذایی ۶۸
۲-۱۲-۳- بسته بندی مواد غذایی ۶۹
۲-۱۳- معرفی شرکت های مورد مطالعه ۷۰
۲-۱۳-۱- معرفی شرکت لینا ۷۰
۲-۱۳-۱-۱- چشم انداز ۷۱
۲-۱۳-۱-۲- خط و مشی کیفیت ۷۲
۲-۱۳-۱-۳- سیستم مدیریت زیست محیطی ۷۳
۲-۱۳-۱-۴- جوایز و تندیس ها ۷۳
۲-۱۳-۲- معرفی شرکت کاله ۷۴
۲-۱۳-۲-۱- نوآوری و تنوع ۷۴
۲-۱۳-۲-۲- کیفیت و سلامت ۷۴
۲-۱۳-۲-۳-گستردگی ۷۵
۲-۱۳-۲-۴- خط و مشی کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی ۷۵
۲-۱۳-۲-۵- افتخارات ۷۷
۲-۱۳-۳- معرفی شرکت پاک ۷۷
۲-۱۴- تصمیم گیری های چند معیاره (MCDM) 78
۲-۱۴-۱- ارزیابی و بررسی مدل های MADM 80
۲-۱۴-۲- تصمیم گیری های چند معیاره فازی (FMCDM) 81
۲-۱۵- مروری بر مفاهیم و تعاریف تئوری فازی: ۸۲
۲-۱۵-۱- مجموعه های فازی ۸۲
۲-۱۶- نتیجه گیری ۸۵
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۹۱
۳-۱- مقدمه ۹۲
۳-۲- روش تحقیق ۹۲
۳-۳- مراحل تحقیق ۹۴
۳-۴- روش گردآوری داده ها و اطلاعات ۹۶
۳-۴-۱- شناسایی مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز ۹۷
۳-۴-۲- طراحی پرسشنامه ۹۷
۳-۵- جامعه و نمونه آماری ۹۸
۳-۶- اعداد فازی ۹۹
۳-۶-۱- اعداد فازی مثلثی ۹۹
۳-۷- تحلیل سلسله مراتبی بوکلی ۱۰۱
۳-۸- روش بررسی سازگاری ۱۰۳
۳-۹- روش تاپسیس ۱۰۶
۳-۹-۱ روش تاپسیس فازی ۱۰۷
۳-۱۰- متغیرهای زبانی ۱۱۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل ۱۱۳
۴-۱- متغیرهای جمعیت شناختی ۱۱۴
۴-۲- محاسبات فرآیند غربالگری شاخص های پژوهش ۱۱۵
۴-۳- تجزیه و تحلیل پرسشنامه ب ۱۱۹
۴-۴- تجزیه و تحلیل پرسشنامه ج ۱۳۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۴۴
۵-۱- مقدمه و نتایج شناسایی و غربالگری مؤلفه ها ۱۴۵
۵-۲- نتایج حاصل از پرسشنامه ب به روش تحلیل سلسله مراتبی فاز بوکلی ۱۴۸
۵-۳- نتایج حاصل از پرسشنامه ج به روش تاپسیس فازی چانگ ۱۵۰
۵-۴- بحث و پیشنهادات کاربردی ۱۵۱
۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۵۶
منابع ۱۵۷
ضمائم ۱۶۵

فهرست جداول
جدول۲-۱ موانع پیشرو جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز ۴۵
جدول ۲-۲ ابعاد و شاخص های شناسایی شده مدیریت زنجیره تامین سبز ۸۵
جدول۳-۱ شاخصهای تصادفی (RI) 105
جدول ۳-۲ واژه های کیفی و اعداد فازی متناظر با آنها ۱۱۱
جدول ۳-۳ واژه های کیفی و اعداد فازی متناظر با آنها ۱۱۲
جدول ۴-۱ متغییرهای جمعیت شناختی ۱۱۴
جدول ۴-۲ فرآیند غربالگری شاخص های پژوهش ۱۱۶
جدول ۴-۳ واژه های کیفی و اعداد فازی متناظر با آنها ۱۲۰
جدول۴-۴ میانگین مقایسات زوجی معیارها ۱۲۲
جدول ۴-۵ میانگین مقایسات زوجی زیرمعیارهای تامین کننده و خرید سبز ۱۲۳
جدول ۴-۶ میانگین مقایسات زوجی زیرمعیارهای طراحی و بسته بندی سبز ۱۲۴
جدول ۴-۷ میانگین مقایسات زوجی زیرمعیارهای تولید سبز ۱۲۴
جدول ۴-۸ میانگین مقایسات زوجی زیرمعیارهای توزیع و بازاریابی سبز ۱۲۵
جدول ۴-۹ میانگین مقایسات زوجی مدیریت زیست محیطی ۱۲۶
جدول ۴-۱۰ میانگین مقایسات زوجی آموزش و پژوهش و فرهنگ سازی ۱۲۷
جدول ۴-۱۱ میانگین مقایسات زوجی لجستیک معکوس ۱۲۸
جدول ۴-۱۲ میانگین هندسی نرمالیزه شده معیارها ۱۲۹
جدول ۴-۱۳ میانگین هندسی نرمالیزه شده تامین کننده و خرید سبز ۱۲۹
جدول ۴-۱۴ میانگین هندسی نرمالیزه شده طراحی و بسته بندی سبز ۱۳۰
جدول ۴-۱۵ میانگین هندسی نرمالیزه شده تولید سبز ۱۳۰
جدول ۴-۱۶ میانگین هندسی نرمالیزه شده توزیع و بازاریابی سبز ۱۳۰
جدول ۴-۱۷ میانگین هندسی نرمالیزه شده مدیریت زیست محیطی ۱۳۱
جدول ۴-۱۸ میانگین هندسی نرمالیزه شده آموزش و پژوهش و فرهنگ سازی ۱۳۱
جدول ۴-۱۹ میانگین هندسی نرمالیزه شده لجستیک معکوس ۱۳۱
جدول ۴-۲۰ ماتریس اوزان نهایی معیار ها نسبت به مدیریت زنجیره تامین سبز ۱۳۲
جدول ۴-۲۱ وزن نهایی زیر معیارها ۱۳۲
جدول ۴-۲۲ واژه های کیفی و اعداد فازی متناظر با آنها ۱۳۵
جدول ۴-۲۳ بردار وزن معیارها ۱۳۵
جدول ۴-۲۴ ماتریس تصمیم گیری ۱۳۶
جدول ۴-۲۵ ماتریس بی مقیاس فازی ۱۳۸
جدول ۴-۲۶ ماتریس تصمیم بی مقیاس وزن دار ۱۴۰
جدول۴-۲۷ رتبه بندی گزینه ها ۱۴۳
جدول ۵-۱ رتبه بندی نهایی معیارهای مدیریت زنجیره تامین سبز ۱۴۸
جدول ۵-۹ اوزان نهایی زیر معیار ها ۱۴۸
جدول ۵-۱۰رتبه بندی گزینه ها ۱۵۰
جدول۵- ۴ وزن نهایی زیرمعیارهای تولید سبز ۱۶۶

فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱ مقالات با موضوع پایداری در حوزه های مختلف در سال ۲۰۰۶ …………………………………………۱۹
نمودار ۲-۲ افزایش استفاده از مفهوم پایداری در در ادبیات مدیریت …………………………………………………….۲۰
نمودار ۲-۳ سهم صنایع غذایی از مصرف برق در سال ۱۳۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۷
نمودار ۲-۴ توزیع بسته بندی مواد غذایی در سراسر کشور……………………………………………………………………..۶۸
نمودار ۲-۵ مواد اولیه مورد استفاده در بسته بندی صنایع غذایی…………………………………………………………..۶۹

فهرست شکل ها
شکل ۲-۱ ساختار زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………………………….۱۳
شکل ۲-۲ جریان های زنجیره تامین………………………………………………………………………………………………………..۱۴
شکل ۲-۳ ابعاد توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
شکل ۲-۴ سیر تکاملی زنجیره تامین سبز………………………………………………………………………………………………..۳۵
شکل ۲-۵ فرآیند استقرار محصولات در زنجیره تامین حلقه بسته………………………………………………………….۵۵
شکل ۲-۶ مدل های تصمیم گیری در MADM…………………………………………………………………………………….83
شکل ۳-۱ مراحل انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
شکل ۳-۲ عدد فازی مثلثی……………………………………………………………………………………………………………………….۹۹
شکل ۴-۱ ساختار سلسله مراتبی تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۱۲۰
شکل ۵-۱ مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۱۴۴

edame