شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی در شرکت های نفتی استان کرمانشاه- قسمت ۷

شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی در شرکت های نفتی استان کرمانشاه- قسمت ۷

کاملا مخالفم

 

 

مخالفم

 

 

نظری ندارم

 

 

موافقم

 

 

کاملا موافقم

 

 

 

۱

 

 

۲

 

 

۳

 

 

۴

 

 

۵

 

 

۳-۸-۱٫ آزمون t- استیودنت
آزمون t در سال ۱۹۰۸ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ و.س. ﮔﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر (اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ) ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.‬
آزمون t استیودنت کاربردهای متفاوتی در مورد آزمون فرضیه‌های مربوط به جامعه آماری دارد. از آن می‌توان برای آزمون فرضیه‌هایی که میانگین جامعه را برابر یا بزرگتر یا کوچکتر از عددی خاص می‌دانند استفاده کرد و نیز در آزمون فرضیه‌های مربوط به مقایسه میانگین دو جامعه نیز کاربرد دارد.
مراحل چهارگانه آزمون فرض آماری برای  به شرح ذیل است:
۱- تعیین فرضیات آزمون
فرضیه‌های آماری برای میانگین جامعه صرف‌نظر از فرضیه‌های پژوهش یکی از تعاریف زیر خواهد داشت.

۲- محاسبه آماره آزمون
توزیع  براساس شرایط تخمین، یکی از توزیع‌های Z یا t را خواهد داشت. حال براساس هر یک از حالت‌های تخمین  ، آماره آزمون به این شرح تعریف می‌شود:
الف) وقتی که نمونه از جامعه نرمال با انحراف معیار معلوم انتخاب می‌شود، توزیع  صرف‌نظر از حجم نمونه نرمال و در نتیجه آماره آزمون z خواهد بود که چنین تعریف می‌شود.

ب) هرگاه نمونه از جامعه نرمال با انحراف معیار نامعلوم انتخاب شود توزیع نمونه‌گیری  براساس حجم نمونه به این شرح تعیین می‌شود.
۱) اگر حجم نمونه کوچک باشد  توزیع x از t استیودنت برخوردار است و آماره آزمون عبارت است از :

۲) در صورتی که حجم نمونه بزرگ باشد  ) توزیع  براساس قضیه حد مرکزی از تعریف نرمال برخوردار و آماره آزمون آن عبارتست از:

در این حالت می‌توان براساس تعریف رابطه z و t از رابطه زیر نیز استفاده کرد:

۳) تعیین مقدار بحرانی
در این مرحله محقق پس از تعیین مقدار  (سطح معنی‌داری) و سطح اطمینان، آزمون خود را از نظر یک دنباله و دو دنباله بودن مشخص خواهد کرد.
اگرچه نوع آزمون براساس حالتهای مرحله اول تعریف می‌شود ولی تعیین مقدار بحرانی (مرز H0 و H1) براساس  و نوع آماره آزمون صورت می‌گیرد.
۴) تصمیم‌گیری
در این مرحله مقدار آماره آزمون محاسبه شده با مقدار بحرانی مرحله سوم مقایسه می‌شود. اگر آماره آزمون در ناحیه پذیرش H0 قرار گیرد فرض H0 در سطح اطمینان  درصد پذیرفته می‌شود. در غیر اینصورت داده‌های نمونه دلیل محکمی بر تایید H0 را ارائه نداده و آن را رد می‌کنند. در تصمیم‌گیری بوسیله داده‌های حاصل از تحلیل بوسیله نرم‌افزار Spss، اگر سطح معنی‌دار آماره مورد نظر از سطح خطا (  ) کوچکتر باشد فرض H0 در سطح اطمینان فوق رد می‌شود. (آذر و مؤمنی، ۱۳۷۷).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

تحلیل عاملی

 

در این تحقیق برای آزمون فرضیه ­های تحقیق و ارزیابی مدل تحقیق از آزمون آماری چند متغیره و تحلیل عاملی استفاده می­ شود.
آزمون تحلیل عاملی، روشی ریاضی برای تقلیل داده ­ها می باشد. در واقع منطق تحلیل عاملی کاهش مجموعه بزرگی از متغیرها به چند عامل اساسی است. طبیعتا این عاملها طبق سازکارهای این آزمون استخراج می­ شود. در این روش تفکیک متغییرها به مستقل و وابسته ضرورت ندارد. ممکن است در بررسی عوامل موثر بر یک موضوع از طریق متغییرهای مستقل از تحلیل عاملی کمک گرفت یا برای تایید ابعاد مختلف متغییرها، در قالب یک مفهوم از آن استفاده کرد. بر این اساس، مفروضه تحلیل عاملی این است که عامل­های زیربنایی متغییرها را می­توان برای تببین پدیده­های پیچیده به کاربرد و همبستگی­های مشاهده شده بین متغییرها حاصل اشتراک آنها در این عامل­هاست. به عبارت دیگر، تحلیل عاملی به مجموعه ای از فنون آماری اشاره می­ کند که هدف مشترک آنها ارائه دادن مجموعه ­ای متغییر بر حسب تعداد کمتری متغییر فرضی است. (کلاین، ۱۳۸۰) هدف تحلیل عاملی تشخصی این عامل­های مشاهده ناپذیر بر پایه مجموعه ­ای از متغیرهای مشاهده پذیر است. عامل، متغییر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی نمره های اصلی متغییرهای مشاهده شده برآورده می شود.
انواع تحلیل عاملی
تحلیل عاملی بر دو نوع است: ۱) تحلیل عاملی اکتشافی، ۲) تحلیل عاملی تاکیدی
۱) تحلیل عاملی اکتشافی:
در این روش محقق درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتا بزرگی از متغییرهاست و پیش فرض اولیه محقق این است که هر متغییری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد. به عبارت دیگر، محقق در این روش، هیچ تئوری اولیه ای ندارد. هدف از تحلیل عاملی اکتشافی، بررسی یک حوزه برای کشف ابعاد یا سازه های اصلی آن زمینه است. قائده بر این است که محققان تا حد امکان متغییرهای بسیاری را وارد تحلیل کنند تا بیینند کدام یک از آنها روی عامل مورد نظر، بار عاملی دارد.
۲) تحلیل عاملی تائیدی
از این روش برای تعیین ساختار عاملی زیربنایی یا تائید فرضیه­ای معین استفاده می­ شود. برای مثال، اگر محقق پیش­گویی یا فرض کند که دو بعد زیربنایی متفاوت وجود دارد که برخی از متغییرها متعلق به یک بعد آن و برخی دیگر، متعلق به بعد دیگرند و از تحلیل عاملی برای آزمون این انتظار استفاده کند. تحلیل عاملی تاییدی نامیده میشود. زیرا از آن برای تایید فرضیه­ای معین استفاده شده است. نه اکتشاف ابعاد زیربنایی. به بیان دیگر، در تحلیل عاملی تاییدی شخصی مدلی را ایجاد می کند که جنبه­ های یک نظریه را منعکس می­سازد. سپس در صدد است که آیا این مدل با داده ­های مشاهده شده برازندگی دارد یا نه. از تحلیل عاملی تاییدی جهت فرض آزمایی استفاده می­ شود. محقق بر اساس مطالعات قبلی یا بر طبق نظریه مورد بحث، برای متغییرها بارهای عاملی فرض می­ کند؛ آنگاه برای برازاندن هرچه دقیقتر ماتریس هدف، تحلیل عاملی تاییدی انجام می­گیرد. بعلاوه، می­توان میزان موفقیت برازندگی را نیز سنجید.
تمایز تحلیل عاملی اکتشافی از تاییدی دارای اهمیت ویژه ای است، در تحلیل عاملی اکتشافی مقصود تجسس داده های تجربی به منظور کشف و آشکار سازی ویژگی های خاص و روابط مورد علاقه آنهاست بدون آنکه مدل معینی بر داده ها تحمیل شود. چنین تحلیلی میتواند ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد. اما در تحلیل عاملی تاییدی، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می­ شود داده ­های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف، تبیین یا توجیه می­ کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده است که می تواند به شکل یه تئوری یا فرضیه؛ یک طرح طبقهبندی کننده معین برای گویه ­ها یا پاره تستها در انطباق با ویژگی های عینی شکل و محتوی شرایط معلوم تجربی و یا دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده های وسیع باشد (هومن، ۱۳۸۷). البته به تعبیر کیم مرز بین این دو کاربرد همیشه واضح و روشن نیست (غیاثوند، ۱۳۸۷).
در این تحقیق از آنجا که هدف شناسایی متغییرها و آزمون فرضیه ها بر اساس مدل مفهومی تحقیق است از تحلیل عاملی تائیدی استفاده می­ شود.
مدلسازی معادلات ساختاری
مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه ­هایی درباره روابط مشاهده شده و پنهان است که به مدل­یابی معادلات ساختاری کوواریانس، مدل­یابی علی و همچنین لیزرل و آموس شناخته می­ شود. اما اصطلاح غالب، مدلسازی ساختاری یا SEM است (هومن، ۱۳۸۷).
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

مقدمه

 

به منظور اندازه گیری بی ­تفاوتی سازمانی و شناسایی عوامل موثر بر آن و بی ­تفاوتی سازمانی در شرکت­های نفتی استان کرمانشاه، تعداد ۳۹۰ پرسشنامه در بین کارکنان این شرکتها توزیع شد که تعداد ۳۶۱ پرسشنامه جمع­آوری گردید. از این تعداد، ۴۳ پرسشنامه از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه غرب، ۱۰۷ پرسشنامه از شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ۹۲ پرسشنامه از شرکت نفت گاز غرب، ۶۸ پرسشنامه از شرکت ملی پخش فرآورده ­های نفتی و تعداد ۵۱ پرسشنامه از شرکت ملی گاز استان گرمانشاه جمع­آوری شد. در ادامه داده­­های جمع­آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.

 

۴-۱٫ تحلیل توصیفی داده ­ها

 

همانگونه که اشاره شد تعداد پرسشنامه جمع آوری شده ۳۶۱ عدد می­باشد که از این تعداد ۴۱ نفر خانم و ۳۲۰ نفر مرد هستند. نمونه ی مورد بررسی شامل زنان و مردان با گروه های سنی، سمت سازمانی، سابقه خدمت و تحصیلات متفاوت می باشد که ترکیب این داده هابه تفکیک شرکت­ها به شرح جداول زیر می باشد:
جدول ۴-۱ تعداد نمونه به تفکیک سمت سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *