روش‌های افزایش کاربردی کردن مفاهیم آموخته ‌شده

روش‌های افزایش کاربردی کردن مفاهیم آموخته ‌شده

کاربردی نمودن مفاهیم آموخته‌شده طی سه مرحله صورت می‌گیرد:

1-قبل از آموزش، در این مرحله بایدمدیران درگیر آموزش شوند. به‌عنوان‌مثال: مدیران می توانندکاربردآموخته هارابه یک استاندارد عملکردی تبدیل کنند، به کارکنانی که آموخته‌هایشان را به کارمی گیرند پاداش دهند، آموزش را برای گروه همکاران ارائه دهندوبه اشکال مختلف کارکنان راترغیب کنندتادربخش های مختلف فرایند آموزش مشارکت کنند.

2-حین آموزش، مربی می توانددرهنگام آموزش حداقل با استفاده ازدورویکردمتفاوت، زمینه‌های کاربردی رافراهم کند. دررویکرداول، آموزش رامی توان به شیوه‌ای ساختاردهی کرد که به کارآموزان کمک کرد تا آموخته‌ای خودرابه محیط شغلی تعمیم دهند. بدین منظور آموزش رامی توان بر اصول کلی متمرکز کردوشرایط محیط آموزشی را تغییر داد. به‌عنوان‌مثال، مدیران آموزشی برای مدیریت بازنگری عملکردبایدبه جای تاکیدبرپیروی مطلق از یک فرایند مشخص، قواعد کلی تدوین کند که در شرایط گوناگون، انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد. درنتیجه کارآموزان مدیریتمی توانند بازنگری عملکردرادرموقعیت هوشرایط مختلف تمرین کنندوبدین ترتیب برای مواجهه بهترباشرایط گوناگون آماده شوند. رویکرد دوم که آموزش ممانعت از بازگشت[1] نامیده می‌شود. به‌طور مستقیم شرایط را موردتوجه قرارمی دهد که به‌کارگیری آموخته هادشواراست و ممکن است کارآموز به الگوهای رفتاری قدیمی بازگشت کند. در این روش مباحثی درباره فرایند کاربردی کردن آموخته‌ها، موانع بالقوه و استراتژی‌های غلبه برآنهابه مخاطب ارائه می‌شود.

3-بعد از آموزش: پس از اتمام دوره آموزش، مدیران و کارکنان بایدازکاربردمفاهیم ارائه‌شده مطمئن شوند. استفاده از تقویت‌کننده‌های مثبت برای کارکنانی که آموزه‌های خودراکاربردی کرده‌اند، پیش‌بینی جلسات کاربردی حمایت از انجمن‌های آموزشی و گزارش

موفقیت‌های ناشی ازبکارگیری آموخته‌های جدیدفازجمله روش‌هایی است که مدیرانمی توانندازآنهااستفاده کنند.

 

edame