راهکارهای طولانی شدن و تاخیر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

راهکارهای طولانی شدن و تاخیر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده……….. ۱
فصل اول کلیات ۲
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مساله ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴ اهداف تحقیق: ۸
۱-۵ سؤالات تحقیق: ۸
۱-۶ فرضیه‏های تحقیق: ۸
۱-۷ مدل نظری تحقیق ۹
۱-۸ تعریف واژه‏ها ۱۰
فصل دوم ادبیات تحقیق ۱۱
۲-۱ مقدمه ۱۲
۲-۲ مدیریت پروژه در صنعت ساختمان ۱۳
۲-۳ وضعیت پروژه های ساختمانی در ایران ۱۶
۲-۴ مشکلات صنعت ساختمان ۱۸
۲-۴-۱ مدیریت پروژه: ۱۸
۲-۴-۲ تکنولوژی کار ساختمانی: ۱۸
۲-۴-۳ کارایی نیرو کار: ۱۸
۲-۴-۴ تعلیم و تامین نیروی انسانی: ۱۹
۲-۴-۵ قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های فنی: ۱۹
۲-۴-۶ عدم ثبات در بازار: ۱۹
۲-۵ نحوه مدیریت پروژه های ساختمانی ۱۹
۲-۶ نقش مدیریت پروژه در ارتقاء پروژه های ساختمانی ۲۱
۲-۷ دلایل عمده بروز تاخیرات و ناکامی ها در طول اجرای پروژه ۲۲
۲-۷-۱ عوامل غیر قابل کنترل (عوامل محیطی) ۲۲
۲-۸ شناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی ۲۷
۲-۸-۱ تعریف پیمان: ۲۹
۲-۸-۲ عوامل اصلی در شکل گیری ادعاهای پیمانکار در پیمان ها: ۳۰
۲-۸-۳ انواع تاخیرها در پروژه های ساختمانی: ۳۳
۲-۸-۴ دعاوی و اختلافات و مدیریت پروژه: ۳۴
۲-۸-۵ ادعاها عمده پیمانکار (Claim): 35
۲-۹ جایگاه مدیریت ریسک در جلوگیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت ۴۰
۲-۹-۱ ساختار شکست ریسک: ۴۱
۲-۹-۲ مرحله شناسایی ریسکها: ۴۱
۲-۹-۳ مرحله ارزیابی ریسک ها: ۴۲
۲-۹-۴ شناسایی ریسکهای پروژه های ساخت ۴۳
۲-۹-۵ برنامه ریزی و کنترل پروژه: ۴۸
۲-۱۰ عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما ، مشاور، پیمانکار ۵۲
۲-۱۱ علل افزایش مدت زمان اجرای پروژه‌ها ازدیدگاه عوامل پروژه ۵۶
۲-۱۱-۱ کارفرما ۵۶
۲-۱۱-۲ مشاور ۵۷
۲-۱۱-۳ پیمانکار ۵۹
۲-۱۲ تبیین وضعیت موجود طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ۶۲
۲-۱۳ آثار و پیامدهای افزایش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ۶۳
۲-۱۳-۱ بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور ۶۳
۲-۱۳-۲ افزایش هزینه تمام شده طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ۶۴
۲-۱۳-۳ از دست رفتن توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ۶۶
۲-۱۳-۴ کاهش کیفی خدمات پیمانکاران ۶۷
۲-۱۳-۵ ایجاد اشتغال ناپایدار و کاهش سرمایه‌گذاری مولد ۶۷
۲-۱۴ عوامل طولانی شدن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ۶۷
۲-۱۴-۱ عدم کفایت اعتبارات تأمین شده ۶۹
۲-۱۴-۲ عدم تخصیص کامل اعتبارات تأمین شده ۶۹
۲-۱۴-۳ عدم رعایت زمان بندی مناسب در تخصیص اعتبارات ۷۰
۲-۱۴-۴ عدم امکان جابجایی اعتبارات پروژه‌های مشابه در یک دستگاه اجرایی ۷۰
۲-۱۴-۵ بوروکراسی گسترده و تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران ۷۱
۲-۱۵ راهکارهای اجرایی مناسب برای مواجهه با چالش‌های فوق ۷۱
۲-۱۵-۱ واگذاری برخی طرح‌های عمرانی به بخش غیر دولتی ۷۲
۲-۱۵-۲ ارتقاء بهره‌وری مدیریت منابع مالی در اجرای طرح‌های عمرانی ۷۳
۲-۱۵-۳ امکان جابجایی اعتبارات پروژه‌های مشابه ۷۵
۲-۱۵-۴ استفاده از گردش مالی اعتبارات عمرانی دستگاه در بانک عامل ۷۶
۲-۱۶ الزامات اجرایی تحقق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ۷۷
۲-۱۶-۱ اخذ مجوزهای قانونی لازم جهت انتقال اعتبار عمرانی دستگاه به بانک عامل ۷۸
۲-۱۶-۲ مجوزهای بانک مرکزی برای گشایش LC ریالی از منابع داخلی بانک تا سقف معین ۷۸
۲-۱۶-۳ تبدیل ردیف اعتبارات عمرانی دستگاه از حساب قرض الحسنه‌ جاری دولتی به حساب قرض الحسنه‌ جاری ۷۹
۲-۱۶-۴ گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای کل دوره اجرای طرح از زمان شروع تا پایان آن در سررسیدهای مشخص ۷۹
۲-۱۶-۵ هدایت گردش مالی پروژه به سمت بانک عامل ۸۰
۲-۱۶-۶ شروع بکارگیری مکانیزم LC ریالی در فازهای مستقل و یا طرح‌‌های جدید عمرانی ۸۰
۲-۱۷ مثال اجرایی ۸۱
۲-۱۸ بررسی تجربیات جهانی ۸۷
۲-۱۸-۱ تجربیات جهانی گشایش اعتبار اسنادی داخلی پروژه‌های دولتی ۸۷
۲-۱۸-۲ استانداردهای جهانی مدت اجرای طرح‌های عمرانی ۸۹
۲-۱۹ پیشینه تحقیق ۹۰
فصل سوم روش تحقیق ۹۲
۳-۱-روش تحقیق: ۹۲
۳-۲ متغیرهای تحقیق ۹۳
۳-۳ ابزار گردآوری داده ها ۹۳
۳-۴ چگونگی جمع اوری اطلاعات و داده ها: ۹۳
۳-۵ جامعه آماری، ۹۳
۳-۶ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: ۹۴
فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها ۹۴
۴-۱بخش اول آمار دموگرافیک ۹۵
۴-۲ آمار توصیفی ۱۰۰
۴-۳ آمار استنباطی ۱۰۲
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۱۰۷
۵-۱بحث و نتیجه گیری: ۱۰۸
۵-۲محدودیت های پژوهش ۱۱۱
۵-۳پیشنهادات پژوهشی ۱۱۱
منابع: ۱۱۲

این را هم حتما بخوانید :
پیشگیری از جرایم منافی عفت ( جرم جنسی -روابط جنسی نامشروع)

فهرست جداول
جدول (۲-۱)مهمترین علل تاخیر در پروژهای عمرانی ۵۵
جدول(۲-۲) رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما ،مشاور و پیمانکار در ایران ۶۱
جدول۲-۳ .رتبه بندی عوامل تاخیر به طور کلی در ایران ۶۲
جدول (۲-۴ ) وضعیت موجود پروژه‌های عمرانی ملی ۶۳
جدول (۲-۵ ) اختلاف برآورد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های مختلف ۶۵
جدول (۲-۶) فازهای مختلف بکارگیری گشایش اعتبارات اسنادی ریالی تحت شرایط فوق ۸۱
جدول شماره (۲-۷) مقایسه‌ حالت‌های مختلف تأمین منابع مالی طرح‌ها ۸۵
جدول (۴-۱) بررسی فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه ۹۵
جدول( ۴-۲) بررسی فراوانی سن در نمونه مورد مطالعه ۹۶
جدول ۴(-۳ )بررسی فراوانی تحصیلات در نمونه مورد مطالعه ۹۸
جدول (۴-۴) بررسی فراوانی تاهل در نمونه مورد مطالعه ۹۹
جدول( ۴-۵ )آماره مربوط به متغیر عوامل مالی در نمونه مورد مطالعه ۱۰۰
جدول (۴-۶ )آماره مربوط به متغیر نیروی انسانی در نمونه مورد مطالعه ۱۰۰
جدول (۴-۷ )آماره مربوط به متغیر عوامل طبیعی در نمونه مورد مطالعه ۱۰۱
جدول( ۴-۸)آماره مربوط به متغیر کارفرما در نمونه مورد مطالعه ۱۰۱
جدول(۴-۹) همبستگی بین مقیاس عوامل مالی در تاخیر پروژه ۱۰۲
جدول(۴-۱۰) همبستگی بین مقیاس نیروی انسانی در تاخیر پروژه ۱۰۴
جدول(۴-۱۱) همبستگی بین مقیاس عوامل طبیعی در تاخیر پروژه ۱۰۵
جدول(۴-۱۲) همبستگی بین مقیاس کارفرما در تاخیر پروژه ۱۰۶

فهرست اشکال
شکل (۲-۱) مقایسه کارکرد مخزن انبساطی در سیستم گرمایش با اعتبار اسنادی ریالی در طرح‌های عمرانی ۷۷
شکل( ۲-۲ )اجرای طرح عمرانی ۸۳
شکل( ۲-۳ )استفاده از تسهیلات بانکی ۸۴

فهرست نمودار ها
نمودار شماره (۲-۱): جریان تخصیص اعتبار به پروژه بیمارستان خلخال در شرایط واقعی (عملکرد) ۸۶
نمودار شماره (۲-۲): جریان تخصیص اعتبار به پروژه بیمارستان خلخال در شرایط استفاده از تسهیلات بانکی………….. ۸۷
نمودار (۴-۱) فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه ۹۶
نمودار (۴-۲) فراوانی سن در نمونه مورد مطالعه ۹۷
نمودار (۴-۳) فراوانی تحصیلات در نمونه مورد مطالعه ۹۸
نمودار (۴-۴) فراوانی تاهل در نمونه مورد مطالعه ۹۹

این را هم حتما بخوانید :
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت - رشته حقوق -گرایش : جزا و جرم شناسی

edame