• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود پایان نامه درمورد شهر گرگان

کودکان که از افراد آسیب پذیر جامعه محسوب میشوند افزایش پیدا میکند. بستنی های سنتی بخش زیادی از بستنی های تولیدی در شهر گرگان را تشکیل میدهد که به علت متمرکز نبودن آنها نظارت کافی بر آنها صورت نمی گیرد که موجب شیوع بیماری های رودهای نظیر اسهال به ویژه در میان کودکان میگردد. هدف از این پژوهش بررسی وجود آلودگی و میزان انتشار آن در

  منبع تحقیق با موضوع (دمسکی، سامنر،، ۱۹۷۹).، می‌رود

پاسخی بگذارید