5
دسامبر

دانلود پایان نامه درباره وسترگارد، (۳-۴):، چوپرا، الف)x=0

‌ هیدرودینامیک ایجاد شده توسط ارتعاشات سد ۵
شکل (۲-۱): سیستم سد -مخزن و شرایط مرزی ۱۳
شکل (۳-۱): مدل سد و مخزن به کار رفته توسط وسترگارد ۲۹
شکل (۳-۲): منحنی ساده شده تغییرات فشار روی دیواره سد ۳۰
شکل (۳-۳): دستگاه مختصات ۳۲
شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در الف)x=0 ۳۵
شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و