• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود پایان نامه درباره غیرلزج، لزج، در(t=0):، (۴-۱):

زلزله Elcentro ۴۳
شکل (۴-۱): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): الف) sec Ts=1 ۵۵
شکل (۴-۱): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ب) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۵۶
شکل (۴-۱): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ج) sec Ts=0.1 ۵۶
شکل (۴-۲): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): الف) sec

  دانلود پایان نامه درمورد ۶۷، ۶۶، ۳-۹-۲-، ایندول

پاسخی بگذارید