• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود پایان نامه درباره روابط(۴-۴۳)، در()،، در(t=0)،، (۴-۱۲):

در()، ب) sec Ts=1. ۷۴
شکل (۴-۱۰): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۱) و (۴-۴۳) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۷۴
شکل (۴-۱۱): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در فرکانس های مختلف ۷۶
شکل (۴-۱۲): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۳) و (۴-۴۵) در(t=0)، الف) sec Ts=0.1. ۷۷
شکل (۴-۱۲): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۳) و (۴-۴۵) در(t=0)، ب) sec

  منابع تحقیق دربارهاستاد راهنما، مراکز اسناد، عوامل موثر

پاسخی بگذارید