5
دسامبر

دانلود تحقیق در مورد ISSR، تقسیمبندی، استفاده،، تودهها

مورد استفاده، تودهها را در سطح ۵/۶۱ درصد به ۴ گروه تقسیم نمود. با توجه به اهداف این تحقیق میتوان به این نتایج رسید که بررسی تنوع ژنتیکی تودههای عدس با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR امکان پذیر بوده و با استفاده از این نشانگر میتوان تودههای مورد بررسی را به گروههای مختلف تقسیمبندی کرد. همچنین به وسیله فاصله ژنتیکی به دست آمده بین