• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود تحقیق در مورد B22، آغازگرها، ۹/۷، B22متغییر

درصد برای آغازگر E55تا ۳/۹۲ درصد برای آغازگر B22متغییر بود. در این بررسی توزیع مقادیر PIC بین ۲۸/۰ تا ۴۹/۰ با میانگین ۴۵/۰ متغییر بود. شاخص نشانگر در آغازگر های مورد مطالعه بین ۹/۷ تا ۲/۴۵ قرار داشت. بیشترین مقدار شاخص نشانگر متعلق به آغازگر B22 بود که نشان دهنده قدرت تفکیک بالاتر این آغازگر در مقایسه با سایر آغازگرها است. که

  تحقیق رایگان با موضوعسازمان ملل متحد، سازمان ملل

پاسخی بگذارید