دانلود تحقیق در مورد ۱۲۵، ۹۳، ۵/۲۸، منومورف

Trophy with Business Pictogram with Star - White Background - 3D Rendering

برای استخراج DNA از روش CTAB استفاده شد و تکثیر ژنوم نمونه ها با استفاده از ۱۰ پرایمر اختصاصی ISSR انجام پذیرفت. سپس با الکتروفورز ژل آگارز و رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید، قطعات تکثیر شده مورد ارزیابی قرار گرفتند که از مجموع ۱۲۵ باند تولید شده ۳۲ باند منومورف و ۹۳ باند از آنها چند شکل بودند. درصد چند شکلی برای هر آغازگر از ۵/۲۸

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *