• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود تحقیق در مورد ۱۲۵، ۹۳، ۵/۲۸، منومورف

برای استخراج DNA از روش CTAB استفاده شد و تکثیر ژنوم نمونه ها با استفاده از ۱۰ پرایمر اختصاصی ISSR انجام پذیرفت. سپس با الکتروفورز ژل آگارز و رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید، قطعات تکثیر شده مورد ارزیابی قرار گرفتند که از مجموع ۱۲۵ باند تولید شده ۳۲ باند منومورف و ۹۳ باند از آنها چند شکل بودند. درصد چند شکلی برای هر آغازگر از ۵/۲۸

  تحقیق رایگان با موضوع وسترگارد، (۳-۴):، (۳-۳):، چوپرا

پاسخی بگذارید