• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود تحقیق در مورد کوبیدن، قدیمیترین، ۱۳۷۶).، (وب

و کاروتن نسبتا فقیر است (نامدار و همکاران، ۱۳۷۴). اگرچه عدس اساسا در تغذیه انسان استفاده میشود ولی از آن در تغذیه حیوانات به ویژه ماکیان نیز استفاده میگردد. کاه و دیوارههای غلاف و بقایای ناشی از کوبیدن آن از ارزش تغذیهای زیادی برای دام برخوردارند (وب و هوتین، ۱۳۷۶).
عدس یکی از قدیمیترین گیاهان زراعی است که منشاء آن خاکهای

  تحقیق رایگان با موضوعجهان اسلام

پاسخی بگذارید