• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود تحقیق در مورد میوهای، لگوم، برچه، آزاد،

گلبرگ بوده که بعد از تیره کاسنی و ثعلب در رده نهاندانگان قرار دارند. این تیره مشتمل بر حدود ۷۵۰ جنس و ۲۰۰۰ گونه میباشد (هیکی و کینگ، ۱۹۹۷)۱. از ویژگیهای مشترک تیره بقولات میتوان به وجود تخمدان یک برچه و آزاد، که پس از رسیدن تشکیل میوهای بنام لگوم یا غلاف (نیام) را میدهد، اشاره کرد (مجنون حسینی، ۱۳۸۷).
حبوبات دانههای خوراکی

  تحقیق رایگان با موضوعجهان اسلام، حکومت قانون، اتحاد اسلام

پاسخی بگذارید