• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود تحقیق در مورد سوره بقره

از مصر وارد میکردهاند (کوچکی و بنایان، ۱۳۷۵). نام عدس در کتابهای مقدس دینی نظیر انجیل و قرآن ذکر شده است. در قرآن (سوره بقره) عدس یکی از محصولات زمینی بوده
که یهودیان از موسی(ع) خواستند که از خداوند برایشان درخواست نماید (وب و هوتین، ۱۳۷۶). یکی از قدیمیترین آثار گیاهان خوراکی بقایای عدس است که مربوط به ۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰ سال قبل

  دانلود تحقیق در مورد ۱۳۷۶)۶.، هوتین،، ماکرواسپرما، کوتاهتری

پاسخی بگذارید