5
دسامبر

دانلود تحقیق در مورد ریبوفلاوین،، ویتامینهایی، پروانهآساها،، (کوچکی،

شرایط مرطوب آن زمان، که مشابه شرایط گرم و مرطوب امروزی است، سازگار شدند. بطور کلی اکثر گیاهان خانواده لگومینوزه به مناطق گرم سازگار شدهاند. ولی یکی از زیرخانوادههای آن، یعنی پروانهآساها، دارای انعطاف زیادی بوده و به مناطق معتدل و سرد معتدله سازگار شدهاند (کوچکی، ۱۳۸۸). این گیاهان منبع مهم ویتامینهایی مانند ریبوفلاوین، ویتامین ب و