• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود تحقیق در مورد دندروگرام، ژنوتیپها، UPGMA، NTSYS

با توجه به میزان محتوای اطلاعات چند شکلی آغازگرها وشاخص نشانگر، آغازگرهای B22 و RA3 و RR1 در بررسی تنوع ژنتیکی مناسب میباشند. میزان فاصله ژنتیکی ژنوتیپها با استفاده از روش UPGMA و در نرمافزار NTSYS محاسبه و ارتباط ژنوتیپها با استفاده از دندروگرام نشان داده شد. دندروگرام حاصل از تجزیه و تحلیل مجموع الگوهای باندی حاصل از پرایمرهای

  مقاله درمورد معماری سنتی

پاسخی بگذارید