• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود تحقیق در مورد دانوب، متعاقب، یونان،، وحشی،

از میلاد مسیح میباشد (پارسا و باقری، ۱۳۸۷).
به نظر میرسد که عدس در منطقهای بین جنوبغربی ترکیه و ترکمنستان از نژادهای وحشی خود اهلی شده است و به سمت نیل، یونان، اروپای مرکزی و متعاقب آن به سمت دانوب گسترش یافته باشد. بر اساس نظریههای موجود عدس به دلیل نیازهای متفاوت اکولوژیکی موجود در گونههای وحشی، پراکنش متفاوتی داشته و به

  مقاله درمورد انرژی خورشیدی

پاسخی بگذارید