قانون جنگل مهمترین قانون در دنیای وحشه و هموراه حیوانات وحشی و قوی تر به حیوانات ضعیفتر و طعمه های خود حمله می کنن تا خود رو سیر کنن و چرخه طبیعت بازم بمونه.

در ادامه عکسایی از جنگ حیوانات واسه باقی موندن ارائه می شه.

حیات وحشحیات وحشحیات وحشحیات وحشحیات وحشحیات وحشحیات وحشحیات وحشحیات وحشحیات وحشحیات وحشحیات وحشحیات وحش 

حیات وحش

عکس حیوانات