20
سپتامبر

جوان برزیلی با جراحی خود را به شکل سگ درآورد! / عکس

این جوون برزیلی هزارها دلار واسه این اقدام هزینه کرده.

جوون برزیلی با جراحی خود رو به شکل سگ درآورد! / عکس

جوون برزیلی با جراحی خود رو به شکل سگ درآورد! / عکس

جوون برزیلی با جراحی خود رو به شکل سگ درآورد! / عکس

جوون برزیلی با جراحی خود رو به شکل سگ درآورد!

جوون برزیلی با جراحی خود رو به شکل سگ درآورد! / عکس

باشگاه خبرنگاران مطالب باحال روز