تحقیق – تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش پیش …

تحقیق – 
تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش پیش  …

۴ Instumental ↑
۱ Nervous ↑
Uniform 2 ↑
Steinberg ↑
۴ Shaw ↑
۵ Kleiber ↑
۱ Had to ↑
۲ Wanted to ↑
۳ Had nothing ↑
enactments ↑
averill ↑
Wolman ↑
Harris & Olthof ↑
Capriciuosly ↑
Harre ↑
۲ Harris & Oltaf ↑
۳ Wolman ↑
۴ Lewis ↑
King 5 ↑
Paradigmatic 6 ↑
Constrctivist 7 ↑
Capriciously 8 ↑
۹ Harre ↑
Lotz 10 ↑
Disempower ment 11 ↑
Kemper 12 ↑
Ubiquitious 1 ↑
Single – Item 1 ↑
Reliability 2 ↑
Validity 3 ↑
Blunt 4 ↑
Pychyl 5 ↑
Gana 6 ↑
Akremi 7 ↑
Temporal Stability 8 ↑
Mc Giboncy 1 ↑

مدیر سایت