دسته بندی علمی – پژوهشی : تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش پیش بینی کنندگی هیجان …

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش پیش بینی کنندگی هیجان  …

۱۳Lowis ↑
۱۴Hoviland ↑
۱۵Jones ↑
۱Tadman ↑
Cicerone 2 ↑
Goldberg 3 ↑
Fenichel 4 ↑
۵Heidgger ↑
۶ Inetionality ↑
۱Mansikka ↑
Constancy ↑
Zukerman ↑
Watt ↑
Tedium ↑
Meaninglessness ↑
Emptiness ↑
Wearisomeness ↑
۹Sundberg ↑
۱۰Laktin ↑
۱۱Farmer ↑
۱۲Soud ↑
Boredom Proneness ↑
۱Neil ↑
۲Kass ↑
Unfilled-time ↑
Gordon & et.al ↑
Solution ↑
Needs a Buzz ↑
Inability to Self Regulate ↑
Lack of Creativity ↑
Restlessness in Restraint ↑
Boredom Proneness Scale ↑
۱Melton& Schulenberg ↑
۲Larson& Richard ↑
۳Wegner ↑
۴Alan ↑

مدیر سایت