تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش پیش …

تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش پیش …

 • الف) دوست دارم تجربه ها و هیجان هایی تازه ای داشته باشم، حتی اگر کمی ترسناک، غیر عادی یا غیرقانونی باشد
 • ب) علاقه ندارم که تنها برای سرگرمی، هر چیزی را تجربه کنم

  1. الف) دوست دارم با افرادی قدم بزنم که ظاهر بسیار جذابی دارند

  ب) دوست دارم با افرادی قدم بزنم که ظاهرشان مثل خودم است

  1. الف) باید در عروسیها و جشنها رو در بایستی را کنار گذاشت و حسابی لذت برد

  ب) معتقد هستم که باید در عروسیها و جشنها نیز به اندازه معقول شادی کرد

  1. الف) هر فردی باید پیش از ازدواج، بارها مصاحبت با جنس مخالف را تجربه کند

  ب) دو نفری که با هم ازدواج می کنند باید اولین باری باشد که با جنس مخالف روبرو می شوند

  1. الف) دوست دارم با کسانی که قمار می کنند، تریاک می کشند و بی خیال هستند، همراه باشم

  ب) حتی اگر پول داشتم، با افرادی که قمار می کنند، تریاک می کشند و بی خیال هستند، رفت و آمد نمی کردم

  1. الف) مشاهده فیلم های غیراخلاقی برایم جالب است

  ب) دوست ندارم به فیلم های خلاف عفت عمومی نگاه کنم
  ۳۰٫الف) دوست دارم چیزهایی را بخورم یا بنوشم که آگاهی مرا تغییر می دهند
  ب)از کسانی که به دنبال مشروب یا مواد مخدر می روند دوری می جویم
  ۳۱٫الف)فیلمی را که قبلا دیده ام، نمی توانم دوباره تماشا کنم
  ب) فیلمهایی وجود دارد که می خواهم دو یا سه بار آنها را ببینم
  ۳۲٫الف) از دیدن قیافه های آشنا و عادی خوشحال می شوم
  ب) از اینکه هر روز قیافه های یکسانی ببینم کسل می شوم
  ۳۳٫الف) پیش بینی آنچه دیگران می خواهند بگویند یا انجام دهند، برای من کسل کننده است
  ب). افرادی را که فقط برای شوک وارد کردن به دیگران یا ناراحت کردن آنها حرف می زنند، دوست ندارم

  1. الف) معمولا فیلم یا نمایشی را که بتوانم رویدادهای آن را پیش بینی کنم دوست ندارم

  ب) از تماشای فیلم یا نمایشی که بتوانم رویدادهای آن را پیش بینی کنم ناراحت نمی شوم
  ۳۵٫الف) نگاه کردن به بازی افراد تازه کار یا دیدن عکس های مسافرت مرا کسل می کنند

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

  مدیر سایت