تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش پیش بینی کنندگی هیجان …

تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش پیش بینی کنندگی هیجان  …

ب) به نظر من، دورتر از ساحل شنا کردن احمقانه است
۱۰٫الف) به هنگام کوهنوردی، دوست دارم مسیرهای تازه کشف کنم
ب) به هنگام کوهنوردی، عبوور از مسیرهای ناشناخته را جایز نمی دانم
۱۱٫الف) از هر نوع بوی بدن بدم می آید
ب) برخی از بوهای بدن را دوست دارم
۱۲٫الف) دوست دارم در شهرها یا در مناطق ناآشنا به تنهایی بگردم، حتی اگر امکان گم شدن وجود داشته باشد
ب) برای دیدن یک محیط ناآشنا، ترجیح می دهم با یک راهنما همراه باشم
۱۳٫الف) تا به حال حشیش کشیده ام یا دوست دارم بکشم
ب) هرگز حاضر نیستم حشیش بکشم
۱۴٫الف) دوست دارم برخی از مواد توهم زا را تجربه کنم
ب) دوست ندارم هر ماده ای را که آثار عجیب یا خطرناکی دارد تجربه کنم

  1. الف) وقتی به رستوران می روم، دوست دارم غذاهایی بخورم که هرگز نخورده ام

ب) غذایی را سفارش می دهم که می شناسم تا پشیمان نشوم

  1. الف) دوست دارم به مسافرت بروم بدون اینکه قبلا مسیر را تعیین کنم یا تقویم داشته باشم

ب) وقتی به مسافرت می روم، دوست دارم مسیر و زمان را به دقت تعیین کنم
۱۷٫الف) دوست دارم دوستان بسیار سرشناس داشته باشم، مثل خوانندگان یا نوازندگان
ب) ترجیح می دهم دوستان بسیار عادی داشته باشم

  1. الف) دوست دارم حرفهای افراد همجنس باز را گوش دهم

ب) از هر فرد هم جنس باز فرار می کنم
۱۹٫الف) زیبایی را در استفاده از رنگهای تند، برای ایجاد شکلهای نامنظم می دانم
ب) هنر واقعی را در وضوح، تقارن شکلها و هماهنگی رنگها می دانم
۲۰٫الف) مردم باید به شیوه متمایز لباس بپوشند، حتی اگر پیامد ناگوار داشته باشد.
ب) مردم باید طبق هنجارهای حاکم بر اجتماع لباس بپوشند
.الف) جشنهایی را دوست دارم که مردم سخت سرگرم شوند و هیچ چیزی را ملاحظه نکنند۲۱
ب) جشنهایی را دوست دارم که مردم راحت باشند و در مباحث خوب درگیر شوند
۲۲٫الف) کسانی را که هر روز دوست عوض می کنند دوست دارم
ب) از کسانی که هر روز دوست عوض می کنند خوشم نمی آید
۲۳٫الف) دوست دارم محرک های تازه ای تجربه کنم (مثلا تریاک بکشم).
ب) متوجه شده ام که محرک ها مرا ناراحت می کنند

    برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت