فایل دانشگاهی – تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش …

فایل دانشگاهی – 
تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش  …

بار عاملی ۶۱/۰ ۶۹/۰ ۵۹/۰ ۵۷/۰ ۵۱/۰ ۵۲/۰ ۵۶/۰ ۷۱/۰ ۷۰/۰ ۵۲/۰

مندرجات جدول ۴-۴ نشان می دهد که ۱۱ گویه در عامل یک و ۱۰ گویه در عامل دوم دارای بارهای عاملی بزرگتر از ۴۰/۰ هستند و روی هم رفته از ۲۸ گویه تحلیل شده، ۲۱ گویه در دو عامل با مقادیر ویژه بزرگتر از یک بارگذاری نموده اند و ۷ گویه باقی مانده به صورت خوشه ای نتوانستند بر روی این دو عامل استخراج شده بار عاملی بالاتر از ۴۰/۰ داشته باشند و لذا از تحلیل خارج شدند. و از آنجا که ملاک رد نیز ۵ در نظر گرفته شده بود لذا سؤالات باقی مانده نمی توانستند خوشهی ۵ گویه ای تشکیل دهند تا بتوانند تحت پوشش یک عامل جداگانه در تحلیل ها مورد استفاده قرار گیرند. از سویی منطبق با پیشینه پژوهشی موجود و محتوای گویه ها، عامل های استخراج شده با آنچه که گانا (۱۹۸۸) و احمد(۱۹۹۰) بیان داشته اند دو عامل بی احساسی و بی توجهی یا تحریک درونی و تحریک بیرونی را پوشش می دهند. مبتنی بر این استنباط، گویه های تحلیل شده در عامل های زیر که در جدول ۵-۴ مشخص شده اند قرار می گیرند:
جدول۴_ ۵ مدل تحلیل عامل استخراج شده

نام عامل تعداد گویه هاعامل استخراج شده گویه های مربوطه

تحریک درونی ۱۱ ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۲،۱۴، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۲۸

تحریک بیرونی ۱۰ ۶، ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۳ ، ۲۴، ۲۶

مندرجات جدول ۵-۴ نشان می دهد که گویه های مشترک در عامل های معرفی شده تا حدودی با گویه های معرفی شده، توسط گانا (۱۹۸۸)، احمد (۱۹۹۰) و وودانویچ و کاس (۲۰۰۹) مطابقت دارد و فقط گویه های ۱۰، ۹، ۱۶، ۲۱، از عامل اول خارج و گویه ۲۲ به آن اضافه شده است و در عامل دوم، گویه های ۸، ۱۸ و ۲۲ از آن خارج و گویه های ۶، ۱۵، ۱۶ و ۲۶ به آن اضافه شده است.
در پاسخ به سؤال ۱، پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج گویه های حائز بار عاملی معنادار، نسبت به بررسی روایی گویه ها و ابزار اندازه گیری اقدام گردید. در این راستا، از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. در این روش ابتدا کل گویه های پرسشنامه آمادگی برای بی حوصلگی، ۲۸ گویه مورد تحلیل قرار گرفت و از آنجا که با وارد کردن کل گویه ها (۲۸) گویه به فرایند تحلیل، شاخص های برازش، مطلوب نبودند؛ لذا ۲۱ گویه حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، مبنای بررسی روایی پرسشنامه قرار گرفت و در تحلیل ها مورد استفاده قرار گرفت. بر این اساس، تحلیل عاملی تأییدی در دو مرحله به انجام رسید: ابتدا الگوهای اندازه گیری (تحلیل عاملی تأییدی) مورد بررسی قرار گرفت تا روایی پرسشنامه و گویه ها معین شود سپس برازش الگوی تابع ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحلیل ها در جداول و نمودارهای ذیل ارائه گردیده است.
شکل۴_ ۲: ضرایب استاندارد، واریانس خطا، و ضریب تبیین گویه های ۱۱ گانه تحریک درونی
شکل۴_ ۳: ضرایب استاندارد، واریانس خطا، و ضریب تبیین گویه های ۱۰ گانه تحریک بیرونی
نتایج تحلیل عاملی تأییدی ۲ عامل بدست آمده در شکل ۲-۴ و ۳-۴ ارائه شده است. در این شکل پرسش ها یا گویه های مربوط به هر عامل با ضریب استاندارد (بتای) مربوط مشخص شده است. فلشی که از بیرون وارد هر گویه شده است دو عدد را نشان می دهد که عدد بالای فلش نشان دهندهی مقدار واریانس خطا و عدد پایین فلش بیان کنندهی ضریب تبیین هر گویه از پرسشنامه است.
شاخص های نیکویی برازش مورد محاسبه قرار گرفت. در این بررسی، شاخص نیکویی برازش (GFI)، نیکویی برازش تعدیل شده (AGFI)، ریشه استاندارد شده میانگین مجذورات باقی مانده (RMR)، ریشه خطای میانگین مجذورات(RMSEA) و شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)، خی دو و نسبت خی دو به درجه آزادی و سطح معنی داری آن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این شاخص ها در جدول ۶-۴ درج شده است.
جدول۴_ ۶:خلاصه شاخص های نیکویی برازش مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی

شاخص
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت