تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش پیش بینی …

تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش پیش بینی  …

۳-۳-۲ مقیاس پرخاشگری باس و پری
این پرسشنامه دارای ۲۷ سؤال پنج گزینه ای می باشد که ۴ عامل رفتاری خشم، پرخاشگری بدنی – کلامی، رنجش و بدگمانی را ارزیابی می کند. در این پرسشنامه گزینه ها به گونه ای تنظیم شده اند که جایگاه فرد را در هر پرسش، روی یک مقیاس پنج نقطه ای از ۱ (کاملاً متفاوت از خصوصیات من است)، تا ۵ (کاملاً شبیه خصوصیات من است)، مشخص می کند. پژوهشگران برای نمره گذاری این پرسشنامه از دو روش استفاده کرده اند. نخستین روش بر این فرض استوار بوده است که کل پرسش ها، منعکس کننده یک سازه واحد هستند، که تعیین کننده گرایش کلی فرد برای انجام رفتار پرخاشگرانه است. در این روش با جمع کردن پاسخ های فرد نمره کلی پرخاشگری به دست می آید. روش دوم بر دیدگاهی مبتنی است که پرخاشگری یک مفهوم چند بعدی است. در این رویکرد فرد در هر یک از ابعاد پرخاشگری؛ مانند، پرخاشگری بدنی – کلامی، خشم، رنجش و بدگمانی نمره ویژه ای به دست می آورد (فلستن و هیل[۳۲۱]، ۱۹۹۸). سامانی (۱۳۸۶؛ به نقل از اسکندری، ۱۳۸۹)، روایی این پرسش نامه را برای کاربرد پژوهشگران و متخصصان بالا اعلام کرد. ضریب پایایی این پرسشنامه نیز به روش بازآزمایی، بعد از گذشت دو هفته برابر با ۷۸/۰ بود. نتایج پژوهش هریس (۱۹۹۷) نیز نشان داده است که دامنه ضریب آلفای کرونباخ، برای چهار عامل این پرسشنامه ، ۷۰/۰ تا ۸۲/۰ بوده که در پژوهش (محمدی، ۱۳۸۵) نیز، با دامنه ضریب اعتبار ۷۰/۰ تا ۸۲/۰ تکرار شده است (به نقل از اسکندری، ۱۳۸۹).
۳-۳-۳ مقیاس معنا و هدف زندگی
این پرسشنامه توسط ماهولیک و کرانباخ در سال (۱۹۶۴) تهیه شده است و دارای ۲۰ آیتم می باشد که در مقیاس هفت درجه ای تنظیم شده است و هرکدام از سؤالات نشانگر حالات آزمودنی در زمان حال می باشند (به نقل از ویله و خلعت[۳۲۲]، ۲۰۰۷). در پژوهشی مالکی (۱۳۸۶) آلفای کرونباخ برای پرسشنامه معنی زندگی را ۹۱/۰ و چراغی و همکاران (۱۳۸۷) آلفای کرونباخ آن را ۹۵/۰ اعلام کرده اند (به نقل از صالحی، ۱۳۸۹).
۳-۳-۴ مقیاس انگیزش تحصیلی:
این مقیاس بر مبنای نظریه خود-تعیین کنندگی طراحی شده و حاوی ۲۸ سؤال پنج گزینه ای بر اساس مقیاس لیکرت (با نمره دهی یک تا پنج از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) می باشد. این پرسشنامه در ایران توسط جمشیدی با محاسبه آلفای کرونباخ برابر ۷۴/۰ و روحی با محاسبه آلفای کرونباخ برابر ۸۵/۰ بومی شده و مورد استفاده قرار گرفته است (روحی، حسینی، بادله و رحمانی، ۱۳۸۶). همچنین در پژوهش روشن میلانی و همکاران (۱۳۹۰) به روش بازآزمایی به فاصله دو هفته (۷۱/۰) و ثبات درونی با محاسبه آلفای کرونباخ (۸۸/۰) نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این مقیاس دارای دو مؤلفه، شامل انگیزش درونی و انگیزش بیرونی است. میانگین نمرات هر گویه از یک تا پنج و میانگین نمرات کل پرسشنامه از ۲۸ تا ۱۴۰ محاسبه شده است. بدین ترتیب که برای تمام سؤالات در صورتی که دانشجو گزینه کاملاً موافقم را علامت زده باشد نمره ۵ و در صورتی که وی گزینه کاملاً مخالفم را انتخاب کرده باشد نمره ۱ اختصاص می یابد. بنابراین اگر دانشجویی از تمام سؤالات نمره ۵ کسب می نمود نمره کل پرسشنامه وی ۱۴۰ می شد که معرف دانشجوی کاملاً باانگیزه است. به همین ترتیب اگر دانشجویی از تمام سؤالات نمره ۱ را کسب بنماید نمره کل پرسشنامه وی ۲۸ خواهد بود که نشان دهنده دانشجوی کاملاً بی انگیزه است.
۳-۳-۵ مقیاس آمادگی برای بیحوصلگی (BPS):
مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی (فارمر و ساندبرگ، ۱۹۸۶) دارای دو فرم است: فرم یکم که پاسخ دهی به آن به صورت بلی- خیر است و فرم اصلاح شده آن که پاسخ دهی به آن بر اساس یک طیف لیکرت هفت گزینه ای از کاملاً مخالفم (۱) تا کاملاً موافقم (۷) انجام می شود. حداکثر نمره برابر با ۱۹۶ و حداقل نمره برابر با ۲۸ است. نوع هفت گزینه ای اعتبار بیشتری نسبت به نوع دو گزینه ای آن (بلی-خیر) دارد. فارمر و ساندبرگ (۱۹۸۶) میزان همسانی درونی مقیاس را برابر با ۷۹/۰ و سایر پژوهشگران (احمد، ۱۹۹۰؛ بلانت و پیچیل، ۱۹۹۸؛ گاناواکرمی، ۱۹۹۸). بین ۷۲/۰ تا ۷۷/۰ بدست آوردند. ضریب اعتبار مقیاس نیز از طریق بازآزمایی در فاصله زمانی ۱ تا ۳ هفته بین ۷۹/۰ تا ۹۱/۰ گزارش شده است (فارمر و ساندبرگ، ۱۹۸۶؛ گانا واکرمی، ۱۹۹۸؛ مک گی بونسی وکارتر، ۱۹۸۸). همچنین ضریب آلفای کرونباخ در تعدادی مطالعه دیگر بین ۷۹/۰ تا ۸۴/۰ گزارش شده است (کاس و وودانویچ، ۱۹۹۰؛ مک لود و وودانویچ، ۱۹۹۱؛ سب و وودانویچ، ۱۹۹۸؛ و وودانویچ و کاس،۱۹۹۰؛ وودانویچ، ورنر وگیلبراید، ۱۹۹۱؛ وات و وودانویچ، ۱۹۹۹؛ وینیک و ودوناهیود، ۱۹۹۷).
۳-۴ روش جمع آوری داده ها
پس از اخذ مجوز لازم از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ابتدا به دانشکده های محل پژوهش مراجعه نموده و از هر دانشکده نیز چهار کلاس به صورت تصادفی انتخاب شد.
۳-۵ روشهای تجزیه و تحلیل داده ها:
مشخصه های آماری مجموعه مواد پرسشنامه ها با استفاده از روشهای متداول در آمار توصیفی تعیین شد.
برای تجزیه و تحلیل مواد آزمون بیحوصلگی، از مدل کلاسیک استفاده شد. ابقاء یا حذف مواد پرسشنامه ها به اتکای درجه دشواری و همبستگی هر سؤال با نمره کل هر مجموعه، صورت گرفت.
ضرایب اعتبار مجموعه پرسشها در گروههای مختلف از طریق فرمول کلی ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی برآورد شد.
برای بررسی روایی و تعیین این مطلب که محتوای پرسشنامه بیحوصلگی از چند عامل اشباع شده، از روش تحلیل مؤلفه های اصلی pc استفاده شد.
برای بررسی ساختار ساده پرسشنامه ها، عامل های استخراج شده در مرحله نهایی با استفاده از شیوه های متمایل دوران داده شد.
برای تأیید عامل های استخراج شده و نیز تعیین ساختار عاملی مقیاس بیحوصلگی از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
به منظور بررسی نقش متغیرهای مستقل (پیش بین) در تغییرات بیحوصلگی از روش تحلیل مسیر استفاده شد.
جهت مقایسه گروهها در متغیرهای مورد مطالعه از روش تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.
تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای، LISREL و SPSS انجام گرفت.
فصل چهارم
یافته ها
۴-۱ مقدمه
در این فصل، منطبق با اهداف پژوهش، داده های جمع آوری شده از دو منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. از یک سو با استفاده از روشهای آمار توصیفی، چگونگی توزیع و تمرکز داده ها با توجه به ملاکهای طبقه بندی، مشخص گردیده و از طرفی، با استفاده از روش های آمار استنباطی، زمینه آزمودن فرضیه ها و سؤالات پژوهشی مهیا گردیده اند.
۴-۲ بخش توصیفی
در این بخش شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه با توجه به جنسیت آزمودنیها معین گردیده است که در جدول ۱-۴ درج شده اند.
جدول۴_ ۱شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه با توجه به جنسیت آزمودنیها

تعداد انحراف استاندارد میانگین جنسیت مولفه
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت