سامانه پژوهشی – تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش پیش …

سامانه پژوهشی – تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش پیش  …

مرحله اول: تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بیحوصلگی با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی بود.
مرحله دوم: تعیین پیش بینی کننده های آمادگی برای بیحوصلگی در دانشجویان بود.
۳-۲ جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
جامعهی آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ بودند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود، بدین ترتیب که از بین جامعه فوق تعداد ۴۰۰ نفر دانشجو[۳۲۰] (مقدار نمونه مناسب برای تحلیل عاملی) به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند (هومن، ۱۳۹۰).
 
ابزارهای اندازه گیری
۳-۳-۱ مقیاس هیجان خواهی زاکرمن – فرم پنجم
این مقیاس شکل خلاصه شده از شکل چهارم مقیاس تهییج طلبی ماروین زاکرمن است که در سال ۱۹۷۸ تهیه گردیده است. مطالعات بسیاری در زمینه این مقیاس بر مبنای الگوی تحلیل عاملی صورت گرفته است. این مقیاس یک پرسشنامه ۴۰ ماده ای با دو گزینه است که یک نمره کلی و ۴ نمره برای زیر مقیاس ها ( هیجان زدگی و ماجراجویی، تجربه جویی، بازداری زدایی و حساسیت به ملالت) به دست می دهد. هر زیر مقیاس ۱۰ ماده را به خود اختصاص می دهد (بایرن و مونتاک، ۱۹۸۷؛ به نقل از رضا زاده، ۱۳۸۰ ).
قابلییت اعتماد درونی که توسط زاکرمن و همکاران (۱۹۷۸) در مقیاس شکل چهارم و پنجم برای نمونه های آمریکایی و انگلیسی محاسبه شده نشان می دهد که قابلیت اعتماد مقیاس کلی در نمونه انگلیسی در حدود نمونه های آمریکایی می باشد. مقیاس کلی ۴۰ ماده ای در شکل پنجم قابلیت اعتماد درونی مناسبی را در محدوده ۸۳/۰ تا ۸۶/۰ نشان می دهد به استثنای مقیاس تجربه طلبی. کوتاه کردن مقیاس تهییج طلبی از شکل چهارم ۷۲ ماده ای به شکل پنجم ۴۰ ماده ای نه تنها هیچ گونه کاهش در قابلیت اعتماد نشان نمی دهد، بلکه منجر به مقیاس کلی قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به مقیاس کلی شکل چهارم می گردد. جدول زیر اعتبار این تست را که کرولا (۱۹۸۸) گزارش کرده است نشان می دهد:
جدول۳_ ۱اعتبار درونی مقیاس هیجان خواهی برای مردان و زنان (کرولا، ۱۹۸۸؛ به نقل از رضا زاده، ۱۳۸۰)

کل تست
زیر مقیاس
حساسیت به ملالت بازداری زدایی تجربه جویی هیجان زدگی و ماجراجویی
۸۳ ۶۵/۰ ۷۸//۰ ۶۵//۰ ۸۱/۰ مردان
۸۶ ۵۹/۰ ۵۹/۰ ۶۷/۰ ۸۲/۰ زنان

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت