تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 53

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 53
گفتمان مذاکره ، گفتمان صلح

طرد ترس و ارعاب از بنیادگرائی ، بمب اتمی

عنصر هژمونیک ساز گفتمان

4-4-ساختارهای ثابت گفتمانی در دیپلماسی عمومی و رسانه های ایران نسبت به آمریکا
گفتمان هژمونیک ایران نسبت به آمریکا در کشور ایران طی سالهای گذشته برگرفته از سیاست های خصمانه و کینه توزانه آمریکا نسبت به ملت بزرگ ایران بوده و هست در فصل اول به تعداد بیشتری از آنها اشاره شد معهذا عمده آنها عبارت هستند از:
که می توان به عوامل زیر اشاره کرد:

 • کودتای 28 مرداد
 • حمایت از گروههای ضد انقلاب
 • 35 سال تحریم اقتصادی و بلوکه نمودن اموال ایران
 • تحریم همه جانبه ایران
 • حمایت از جنگ 8 ساله علیه ایران
 • سقوط هواپیمای مسافربری
 • اعمال سابقه ترین تحریمهای اقتصادی
 • تحقیر ملت ایران با سلطه بررسانه های بین المللی

گفتمان آمریکا ستیزی ، گفتمان مقاومت ، گفتمان نفی نظام سلطه ، گفتمان تقابل ، گفتمان مرگ بر آمریکا و خرده گفتمان های دیگر که از ابتدای انقلاب و قبل از آن ظهور و بروز کردند ناشی از همین عداوت و حس سلطه جوئی آمریکا نسبت به کشور ایران بوده است . دالهای اصلی شکل گرفته در گفتمان آمریکا ستیزی ظالم ، زورگو،سلطه گر،مستکبر،جهانخوار،تمامیت خواه ، دورغ گو می باشد.
در کنار آن گفتمان سازش ، گفتمان مذاکره ، گفتمان تعامل ، گفتمان اعتدال ،گفتمان حذف مرگ بر آمریکا نیز به دلائل بسیاری که بعد از سال 1368 در گفتمان سیاسی ایران با آمریکا ظهور کرد ناشی از مفهوم گسست گفتمانی دارد که از ساختار سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نسل جدید برساخته شده است .در کشور ما عوامل موثر گسست گفتمانی دو دهه اخیر عبارت بودند از:

 • خواسته های نسل جوان
 • ضرورت توسعه سیاسی اقتصادی کشور
 • انتخابات

.بعد از انتخابات ریاست جمهور 1392 گفتمان اعتدال مبنای تعامل با نظام بین الملل و کشورهای جهان گردید. محور های اصلی این گفتمان در برنامه پیشنهادی جناب اقای دکتر ظریف[89] به مجلس شورای اسلامی در تاریخ 16/5/1392 مطرح شد.به دلیل اهمیت این برنامه و اشاره ایشان به ضرورت دیپلماسی عمومی و مفاهیم جدید دیپلماسی بخشهای از آنرادر این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم .
4-4-1-مفهوم قدرت
مفهوم قدرت با تحول محتوایی مواجه شده است. گذار از تمرکز بر قدرت نظامی سنتی به سایر ابعاد نوظهور قدرت، اصالت یافتن مشخصه های  فرهنگی، معنایی، هنجاری، گفتمانی و نامتقارن و اشاعه معانی غیر نظامی قدرت مانند قدرت اقتصادی، قدرت تکنولوژیک، قدرت نرم، قدرت بازیگری و قدرت اجماع سازی از نمادهای این تحول بوده است. به همین دلیل فضا برای قدرت‌های منطقه‌ای منجمله جمهوری اسلامی ایران به طرز بی‌سابقه‌ای باز شده است. افزایش نقش دیپلماسی عمومی و تأثیر فزاینده فضای مجازی بسیاری از مؤلفه‌های سیاست خارجی را دستخوش تحول کرده است
4-4-2-تببین گفتمان سیاست خارجی
اعتدال به معنای ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیات به سمت آرمان هاست. گفتمان اعتدال در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید حرکت واقع بینانه، خودباورانه، متوازن و هوشمندانه از تقابل به گفتگو، تعامل سازنده و تفاهم به منظور ارتقای جایگاه، منزلت، امنیت و توسعه کشور می باشد.
4-4-3-عناصر شکل دهنده گفتمان اعتدال
4-4-3-1-واقع بینی: 

mop