تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 50

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 50
 • گفتمان مورد نظر چه گفتمانهای متفاوتی را باز نمائی می کند
 • بازنمائی مستقیم است یا غیر مستقیم
 • چه چیزهای ( دالها معانی رویدادها عاملان هویتها بازنمائی شده اند
 • 3-9-3-4- چگونگی هژمونیک شدن یک گفتمان
  برای اینکه به هژمونیک شدن یک گفتمان پی ببریم باید موارد زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد[84]:

  • چه گفتمانی و با استفاده از چه ابزاری توانست سایر گفتمانها را به حاشیه براند و خود گفتمان مسلط شود؟
  • گفتمان هژمونیک با چه گفتمان های دیگری متحد شد تا توانست خود را گفتمان مسلط کند ؟

  3-9-3-5 -عامل سیاسی
  برای بررسی عاملیت سیاسی باید به این پرسش ها پاسخ داد:

  • عامل یا عاملان سیاسی برجسته هر گفتمان چه کسانی هستند ؟
  • عمده فعالیت عاملان سیاسی چیست ؟
  • نقش عاملان مهم سیاسی در هژمونیک شدن گفتمان هژمونیک چیست ؟

  3-9-3-6 -طرد و برجسته سازی
  در تجزیه و تحلیل طرد و برجسته سازی محقق باید به سئوالات زیر پاسخ دهد

  • هر گفتمان از ابزار عمده طرد و برجسته سازی استفاده می کند ؟
  • هرگفتمان چه معانی و هویت ها و کردارهای را برجسته می کند ؟
  • هر گفتمان چه معانی هویت ها و کردارهایی را طرد می کند ؟

  با تحلیل رویدادها و مطالب خبری سایت ها و شبکه های خبری که دولت آمریکا در راستای تعریف دیپلماسی عمومی از آنها بهره برداری می کند ، مخاطبان اصلی آنها مردم ایران و فارسی زبانان هستند .گفتمان اصلی این سایت ها ، صرف نظر از درستی و یا نادرستی آن ، بیان مشکلات فرهنگی و سیاسی جامعه ایران می باشد .آزادی ، جوانان ،زندگی بهتر،فقر، اعتیاد از دال های اصلی گفتمان حاکم بر این رسانه ها می باشد.
  رابطه دو سویه این رسانه ها با مخاطبان خود بصورت زیر است .
  مردم ایران دولت آمریکا
  مردم ایران مردم آمریکا
  درگفتمان ایران ستیزی مسلط در آمریکا ، دولت ایران مجموعه ای جدا از ملت ایران محسوب می شود. در واقع دولت ایران عنصر غیریت سازی و طرد رادر گفتمان ایران هراسی دارد.
  دولت ایران طرد و برجسته سازی دولت آمریکا
  رویکرد دیپلماسی عمومی کشورایران تماس و تعامل بیشتر با جامعه ایرانیان و فارسی زبانان خارج از کشور می باشد. شبکه های خبری و سایتهای ایرانی که مخاطب اصلی آن مردم آمریکا و افکار عمومی آنان باشد، بسیار کم ویا با کارکرد و تاثیر گذاری ضعیف می باشد . هدف از دیپلماسی عمومی ایران به حاشیه راندن هژمونی گفتمان ایران هراسی و اسلام ستیزی از اذهان مردم آمریکا است بطوریکه واقعیت تمدن و فرهنگ و دین ما رادر گفتمانی بر مبنای احترام متقابل نشان دهد اما چنین هدفی در بازنمائی رسانه ای و فرهنگی خود جندان موفق نبود ه است.در دیپلماسی عمومی آمریکا در خصوص کشور ایران مشاهده می شود که حجم فعالیتهای آنان دهها برابر از کارکرد ایران بیشتر می باشدو متاسفانه بر ساختار گفتمان ایران هراسی ، تهدید و خشونت ملت ایران و نمایش هژمونی و برتر بودن فرهنگ آمریکای استوار است .
  4-1-گفتمان های هژمونیک در دیپلماسی عمومی و رسانه های آمریکا نسبت به ایران :

  • ایران هراسی
  • اسلام هراسی
  • تروریسم
  • ضد حقوق بشر

  mop