تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 49

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 49
 • چگونگی دستیابی به قدرت و حفظ آن.
 • دیوید هوارث[81] مسائل کلیدی برای بررسی توسط تحلیل گفتمان را از این قرار می دانند:
  بررسی ایدئولوژی های ملی گرایانه و پوپولیستی ، ساخت سیاسی ، هویتهای اجتماعی ، انواع در گیریهای هژمونیک ، شکل گیری و اجرای سیاست عمومی ، ایجاد و از بین بردن نهادهای سیاسی ،ظهور جنبشهای اجتماعی ، اسطور های سیاسی ، شکل گیری ایدئولوژی ها[82]
  3-9- روش تجزیه و تحلیل دادها:
  پس از گرد آوری اطلاعات بر خلاف روشها و تکنیکهای زیادی که در روشهای کمی جهت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایج مورد انتظار وجود دارد در تحقیقات کیفی از جمله تحلیل گفتمان روش و دستور العمل خاصی وجود ندارد. هر کدام از رویکردهای تحلیل گفتمان در مرحله روش تجزیه و تحلیل دادها بر اساس مبنای نظری خود ، بما می گوید که چگونه باید عمل کنیم و چه مقوله های را باید در نظر بگیریم به عنوان مثال در این قسمت به روش اندیشمندان برجسته این حوزه اشاره می شود:
  3-9-1- روش میشل فوکو :
  فوکو برای تحلیل داده ها و اطلاعات ایتدا به توصیف هر گفتمان و گزاره ها و عناصر تشکیل دهنده آن و سیر تحول آن در طول تاریخ می پردازد و سپس دست به تحلیل و تبیین آن گفتمان می زند . او برای تحلیل و تبیین آن گفتمان سعی دارد رابطه ی بین قدرت و دانش یعنی تکنولوژی قدرت و سپس تاثیر گذاری آن در خلق گفتمان مورد نظر را شناسائی کند .
  3-9-2- روش فرکلاف در تحلیل گفتمان شامل سه مرحله است:

  1. تحلیل ساختار متنی گفتمان
  2. تحلیل کرداری گفتمان
  3. تحلیل اجتماعی گفتمان

  3-9- 3- روش لاکلاو و موفه:
  بدلیل استفاده نظریه لاکلاو و موفه در این پژوهش روش فوق را با جزئیات کامل شرح می دهیم .در تحلیل لاکلاو و موفه سه مرحله وجود دارد[83]:
  3-9-3-1-چگونگی نظم گفتمان و گفتمان ها
  در این مرحله گفتمان های موجود بر اساس اسناد و مدارک موجود و سایر تحلیل های صورت گرفته در نظم ، گفتمان شناسائی و سپس توصیف گفتمانی می شوند: برای توصیف نظم گفتمانی و گفتمانها محقق باید موارد زیر را مشخص کند :

  • دال برتر و دالهای شناور هر گفتمان چیست ؟
  • نقاط کانونی هر گفتمان کدامند هستند.؟.
  • گفتمانها در نظم گفتمانی از چه نوع هستند ؟ حاشیه ای ، مقاومتی ،مسلط و هژمونیک.
  • در هر گفتمان مسلط و هژمونیک چه خرده گفتمانهای یافت می شود ؟
  • اسطوره هر گفتماان چیست ؟هر گفتمان چیزی را نفی می کند و چه وضع مطلوب و آرمانی را خلق می کند ؟

  هر گفتمان چه سوژ های را خلق می کند؟ دارای چه هویتی است و چگونه تعریف می شود
  3-9-3-2-چگونگی تکوین و پیدایش یک گفتمان

  • غیریت سازی
  • دسترس بودن
  • اعتبارهژمونی
  • عامل سیاسی
  • طرد و برجسته سازی
  • بازنمائی گفتمان

  3-9-3-3- بازنمائی گفتمان

  mop