تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 43

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای  ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 43
http://www.ap.org

فیلتر نیست سایت صدای آمریکا

http://www.voa.com

فیلتر می باشد شبکه ای بی سی

http://www.abc.go.com

فیلترمی باشد موسسه نظر سنجی گالوپ

http://www.gallup.com

فیلتر نمی باشد موسسه نظر سنجی پیو

http://www.pewresearch.org

فیلتر نمی باشد سفارت مجازی آمریکا

http://iran.usembassy.gov

فیلتر می باشد

2-11- دیپلماسی عمومی آمریکا
درپیحملات 11 سپتامبر 2001،ایالاتمتحدهآمریکابیشازپیش،ازدیپلماسیعمومیبرایبرون ‌رفتازمشکلاتسیاستخارجیخودوباهدفجذبافکارعمومیجهانوبه‌خصوصمللمسلمانبرایهمراهیباسیاست‌هایش ، استفادهکردهاست. کمیسیون مشاوره در امور دیپلماسی عمومی آمریکا دیپلماسیعمومیرابهمثابهفرایند «اطلاع‌رسانی،تعاملوتأثیرگذاریبرمردمانکشورهایخارجیبهگونه‌ایکهبتواننددرمقابل،حکومت‌هایخودراترغیبکردهتاازسیاست‌هایکلیدیایالاتمتحدهحمایتکنند»،تعریفمی‌کند.اینکمیسیونتصریحمی‌کندکههدفمرکزیدیپلماسیعمومی ”دفاعازسیاست‌ها“استایالاتمتحدهبعضاًازدیپلماسیعمومیبرایبراندازیحکومت‌هایمخالفخود،مانندایرانوکوبا،نیزاستفادهکردهومی‌کند[57].در بخش دیپلماسی عمومی دولت آمریکا بر موارد زیر تاکید فراوان می کند[58] و سازمانها و نهادهای غیر دولتی زیادی را در این راستا به خدمت گرفته است که اسامی برخی آنها ذیلا مشاهده می شود:

  • تبادلات فرهنگی و آموزشی
  • برنامه تبادل دانشجو و استاد
  • برنامه تبادلات دانشگاهی
  • آموزش زبان انگلیسی

mop