تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 21

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای  ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 21

حوزه تاثیر ابزار اعمال نفوذ نوع دیپلماسی توضیح
روابط بین الملل قدرت نرم دیپلماسی فرهنگی قدرت نرم که می تواند در مولفه اول دیپلماسی عمومی یعنی دیپلماسی فرهنگی نقش آفرینی کنند.
ارتباطات افکار عمومی دیپلماسی رسانه ای رسانه و افکار عمومی که می تواند در مولفه دوم دیپلماسی رسانه ای کارساز باشد.
روابط عمومی تصویر سازی دیپلماسی اقتصادی تصویر سازی وجهه سازی که می تواند در مولفه سوم دیپلماسی عمومی که دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی مانند برند سازی ،تجاری سازی ، تحریم های یکجانبه و مولفه جهانی سازی اقتصادی بکار گرفته شود.

2-8-مولفه های کاربردی دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی
همانطور که قبلا گفته شد پارامترها و عواملی بسیاری در شکل دهی و گسترش دیپلماسی عمومی یک کشور نقش آفرینی می کنند معهذا با توجه به اینکه این پژوهش در صدد تحلیل گفتمان رویدادهای است که طی 3 اخیر در فضای دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا روی داده است به مهمترین شاخصها و متغیرهای که در گفتمانی ایران و آمریکا روی داده است می پردازد .
از مهمترین موارد کاربردی دریپلماسی عمومی در سیاست خارجی می توان به موارد زیر اشاره کرد[54]: