• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

تحقیق رایگان با موضوع (۴-۴۳)، روابط(۴-۴۱)، (۴-۸):، در()،

Ts=1sec ۶۹
شکل (۴-۷): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۶۹
شکل (۴-۸): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۱) و (۴-۴۳) در()، الف) sec Ts=0.1. ۷۰
شکل (۴-۸): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۱) و (۴-۴۳) در()، ب) sec Ts=1. ۷۱
شکل (۴-۸): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۱) و (۴-۴۳) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس

  پایان نامه رایگان با موضوع تغییر رفتار، روانشناسی، دانشجویان

پاسخی بگذارید