تحقیق رایگان با موضوع (۴-۱۲):، ۷۴، روابط(۴-۴۱)، (۴-۴۳)

artificial intelligence

مقایسه نتایج روابط(۴-۴۱) و (۴-۴۳) در()، ب) sec Ts=1. ۷۴
شکل (۴-۱۰): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۱) و (۴-۴۳) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۷۴
شکل (۴-۱۱): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در فرکانس های مختلف ۷۶
شکل (۴-۱۲): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۳) و (۴-۴۵) در(t=0)، الف) sec Ts=0.1. ۷۷
شکل (۴-۱۲): مقایسه نتایج

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *