• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

تحقیق رایگان با موضوع لزج، غیرلزج، در(t=0):، (۴-۱):

ارتفاع ۳۰۰ فوت به دو مؤلفه زلزله Elcentro ۴۳
شکل (۴-۱): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): الف) sec Ts=1 ۵۵
شکل (۴-۱): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ب) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۵۶
شکل (۴-۱): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ج) sec Ts=0.1 ۵۶
شکل (۴-۲): مقایسه نتایج برای سیال لزج و

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع هزینه تولید، مصرف انرژی، زیست محیطی

پاسخی بگذارید