تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد …

تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد  …
۳۷٫۴ ab

۳۸٫۷ ab

۳۶٫۷ab

آبیاری تکمیلی

مصرف

۲۸٫۷ de

۳۲٫۳cd

۲۶٫۳ ef

۲۲٫۶fg

دیم

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۵% با هم ندارند.

۴-۲- تعداد شاخه جانبی
یافته های به دست آمده از این بررسی نشان داد که اثر تنش، سالیسیلیک اسید، باکتری و اثر متقابل سالیسیلیک اسید و تنش بر تعداد شاخه جانبی معنیدار بود ولی سایر اثرات تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول ۴-۱).
نتایج به دست آمده از این بررسی حاکی از آن بود که در تیمار آبیاری تکمیلی تعداد شاخه جانبی به مقدار ۷۳/۷ عدد به دست آمد. تعداد شاخه جانبی در تیمار دیم به مقدار ۶۵/۶ عدد به دست آمد (جدول ۴-۲). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید تعداد شاخه جانبی به مقدار ۶۵/۷ عدد به دست آمد. در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید تعداد شاخه جانبی به مقدار ۷۳/۶ عدد به دست آمد (جدول ۴-۲). یافته های پژوهش حاضر نشان داد که در تیمار تلقیح توام ازتوباکتر و سودوموناس تعداد شاخه جانبی به مقدار ۷۱/۷ عدد به دست آمد. کمترین تعداد شاخه جانبی در تیمار شاهد به مقدار ۶۴/۶ عدد به دست آمد. بین تیمار شاهد با باکتریهای محرک رشد اختلاف آماری معنیداری وجود داشت. همچنین بین تیمار سودوموناس با تیمار تلقیح توام ازتوبارور و سودوموناس اختلاف آماری معنیداری وجود داشت (جدول ۴-۲).
یافته ها نشان داد که اثر متقابل سالیسیلیک اسید و باکتری بر عملکرد بیولوژیک معنیدار بود. در این بررسی در حالت تلقیح بذر با سودوموناس و مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد بیولوژیک به مقدار ۱۶۱۳ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در تیمار عدم تلقیح بذر با باکتری و عدم مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد بیولوژیک به مقدار ۹۶۱ کیلوگرم در هکتار به دست آمد که کمترین مقدار بود. به طور کلی در حالت تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشد و حتی در تیمار شاهد، عملکرد بیولوژیک در حالت مصرف سالیسیلیک اسید بیشتر از حالت عدم مصرف بود (شکل ۴-۱).
 
تیمار
شکل ۴-۱: اثر متقابل سالسیلیک اسید و باکتریهای محرک رشد بر تعداد شاخه جانبی
۴-۳ طول دوره گلدهی
نتایج حاصل شده از این پژوهش نشان داد که اثر تنش، باکتری و سالیسیلیک اسید بر طول دوره گلدهی معنیدار بود ولی سایر اثرات تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول ۴-۱).
یافته های به دست آمده از این بررسی حاکی از آن است که در تیمار آبیاری تکمیلی طول دوره گلدهی به مقدار ۲۱/۴۶ روز پس از سبز شدن می باشد. طول دوره گلدهی در تیمار دیم به مقدار ۶۹/۴۴ روز پس از سبز شدن به دست آمد (جدول ۴-۲). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید طول دوره گلدهی به مقدار ۹۲/۴۵ روز پس از سبز شدن به دست آمد. در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید طول دوره گلدهی به مقدار ۲۵/۴۵ روز پس از سبز شدن به دست آمد، ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنیدار نبود (جدول ۴-۲). نتایج تجزیه و تحلیل به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که در تیمار سودوموناس طول دوره گلدهی به مقدار ۹۲/۴۶ روز پس از سبز شدن به دست آمد. کمترین طول دوره گلدهی در تیمار شاهد به مقدار ۹۲/۴۲ روز پس از سبز شدن به دست آمد. بین تیمار شاهد با تیمار سودوموناس اختلاف آماری معنیداری وجود داشت (جدول ۴-۲).
۴-۴ طول دوره پر شدن دانه
نتایج حاصل شده از این پژوهش نشان داد که هیچکدام از تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر طول دوره پر شدن دانه نداشتند (جدول ۴-۱).
۴-۵ تعداد روز تا رسیدگی
نتایج حاصل شده از این پژوهش نشان داد که اثر تنش و باکتری بر تعداد روز تا رسیدگی معنیدار بود ولی سایر اثرات تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول ۴-۱).
یافته های به دست آمده از این بررسی حاکی از آن است که در تیمار آبیاری تکمیلی تعداد روز تا رسیدگی به مقدار ۴۶/۹۱ روز پس از سبز شدن می باشد. تعداد روز تا رسیدگی در تیمار دیم به مقدار ۰۴/۸۹ روز پس از سبز شدن به دست آمد (جدول ۴-۲). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید تعداد روز تا رسیدگی به مقدار ۵۴/۹۰ روز پس از سبز شدن حاصل شد. در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید تعداد روز تا رسیدگی به مقدار ۹۶/۸۹ روز پس از سبز شدن به دست آمد، ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنیدار نبود (جدول ۴-۲). یافته های حاصله نشان داد که در تیمار سودوموناس تعداد روز تا رسیدگی به مقدار ۲۵/۹۱ روز پس از سبز شدن به دست آمد که همانند تاثیر این باکتری بر تعداد روز تا رسیدگی بود. کمترین تعداد روز تا رسیدگی در تیمار شاهد به مقدار ۶۷/۸۷ روز پس از سبز شدن حاصل شد (جدول ۴-۲).
۴-۶ تعداد غلاف در بوته
یافته های به دست آمده از بررسی حاضر نشان داد که اثر تنش، سالیسیلیک اسید و باکتری بر تعداد غلاف در بوته معنیدار بود ولی سایر اثرات تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول ۴-۱).
نتایج حاصل از پژوهش اخیر نشان داد که در تیمار آبیاری تکمیلی تعداد غلاف در بوته به مقدار ۶۸/۲۷ عدد حاصل شد. تعداد غلاف در بوته در تیمار دیم به مقدار ۶۳/۲۲ عدد حاصل شد (شکل ۴-۲). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید تعداد غلاف در بوته به مقدار ۲/۲۶ عدد به دست آمد. در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید تعداد غلاف در بوته به مقدار ۲/۲۴ عدد حاصل شد (شکل ۴-۳). نتایج نشان داد که در تیمار تلقیح توام ازتوباکتر و سودوموناس تعداد غلاف در بوته به مقدار ۸/۲۶ عدد به دست آمد. کمترین تعداد غلاف در بوته در تیمار شاهد به مقدار ۴/۲۲ عدد به دست آمد. همچنین بین تیمار شاهد با تیمار تلقیح توام ازتوباکتر و سودوموناس اختلاف آماری معنیداری وجود داشت (شکل ۴-۴).
 
شکل ۴-۲: تاثیر تنش بر تعداد غلاف در بوته
a
 

مدیر سایت