تاثیر بازاریابی رابطه مند بر افزایش وفاداری مشتریان- قسمت ۱۴

تاثیر بازاریابی رابطه مند بر افزایش وفاداری مشتریان- قسمت ۱۴

تحلیل عاملی و ممیّزی بنیان های بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتری

Ndubisi & Wah,2005

مستقل(اعتماد،تعهّد، ارتباطات،مدیریت تعارض،شایستگی)وابسته (رضایت و کیفیت رابطه)

همبستگی(تحلیل عاملی و ممیّزی)

پنج بنیان بازاریابی رابطه مند بین مشتریان براساس کیفیت رابطه ی ادراک شده و رضایت مشتری تمایز قائل شده

بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان

Ndubisi,2007

مستقل (اعتماد،تعهّد ،ارتباطات،مدیریت تعارض)وابسته(وفاداری)

همبستگی(تحلیل رگرسیون)

تاثیر معنادار چهار متغّیر بر وفاداری

بازاریابی رابطه مند: تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد بانک

Heffernan et al,2008

مستقل(هوش هیجانی و اعتماد)وابسته(وفاداری)

همبستگی(ضریب همبستگی)

همبستگی مثبت میان متغّیرهای مستقل و عملکرد

خلاصه و جمع بندی فصل

در این فصل به مرور ادبیات تحقیق پرداخته شد. باتوجه به اینکه بازاریابیخدمات بانکی رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروز است و بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های خدماتی، هدایت و پشتیبانی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را بر عهده دارند. در این عرصه بانک‌ها و موسسات مالی بیش از دیگران نیازمند توجه به این موضوع هستند چرا که وفاداری مشتریان پشتوانه اصلی بقای آنها در کسب و کار است. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان با متغیرهای موجود پرداخته شده است.

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه

روش تحقیق را می توان به عنوان مجموعه ای از قوائد، ابزارها، راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست. اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است. (خاکی،۱۳۸۹،ص ۲۰۱)دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی میسّر نخواهد شد ؛ مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد . پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است[۴۵] .
مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از توصیف آزمودنی های تحقیق، نمونه گیری و برآورد حجم نمونه، روش تحقیق، روش جمع آوری داده ها، ابزارهای جمع آوری داده ها و معرفی پرسشنامه، اعتبار و پایایی ابزار پرسشنامه و بالاخره معرفی تکنیک های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۳-۲ توصیف آزمودنی های تحقیق (جامعه و نمونه آماری)

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. (مقیمی،۱۳۸۵، ص ۲۹۴). نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد. به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد. (آذر، مومنی،۱۳۸۷، ص ۱۸۲) و نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث، اشیا از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه.(دلاور ،۱۳۸۱،ص ۱۲۰)
جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان شعب بانک ملی در سطح شهر رشت در تابستان ۱۳۹۲ می باشد که طی این مدت تعداد مشتریان این شعب بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ نفر گزارش شده است. بنابراین با توجه به بزرگ بودن حجم جامعه تحقیق ،روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس است.

۳-۳ نمونه گیری و برآورد حجم نمونه

برای تصمیم گیری درباره حجم نمونه باید هم طرح نمونه گیری و هم اندازه حجم نمونه مورد توجه قرار گیرد. (اماسکاران،۱۳۸۸،۳۴۴) کرجسی و مورگان  و نیز کوهن  مدل تصمیم گیری خوبی را با ارائه یک جدول حجم نمونه خلاصه شده ارائه کرده اند. این جدول رهنمود علمی تعمیم داده شده ای را برای حجم نمونه ارائه می دهد. (سکاران،۱۳۸۸،۳۳۳) با توّجه به این که تعداد مشتریان شعب بانک ملی شهرستان رشت در تابستان ۱۳۹۲طبق مصاحبه های انجام گرفته از سوی سرپرستی بانک بیش از ۰۱۰۰۰۰۰ نفر گزارش شده است ،از رابطه زیر حجم نونه بدست می آید:
 
تعداد حجم نمونه n =?
مقدار z جدول
سطح معنی داری ۰۵/۰ =α

مدیر سایت