بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر مسئولیت پذیری دانش آموزان مقطع متوسطه اول از دیدگاه معلمان مطالعه موردی شهر گیلانغرب- قسمت ۳

بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر مسئولیت پذیری دانش آموزان مقطع متوسطه اول از دیدگاه معلمان مطالعه موردی شهر گیلانغرب- قسمت ۳

جدول شماره ۴-۲-۲-۶ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش دانش ­آموز
بر حسب متغیر مدرسه محل تحصیل………………………………………………………………………………………………………..۸۲
جدول شماره۴-۲-۲-۷ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش دانش ­آموز
بر حسب متغیر وضعیت استخدام …………………………………………………………………………………………………………….۸۳
جدول شماره ۴-۲-۳-۱ توزیع فراوانی نظرات پاسخ گویان در خصوص نقش مکان………………………………………..۸۴
جدول شماره ۴-۲-۳-۲ مقایسه میانگین نظرات معلمان در خصوص نقش مکان فیزیکی…………………………………..۸۵
جدول شماره۴-۲-۳-۳ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش مکان فیزیکی
بر حسب متغیر جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………۸۶
جدول شماره۴-۲-۳-۴ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش مکان فیزیکی
بر حسب متغیر سن ……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
جدول شماره ۴-۲-۳-۵ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش مکان فیزیکی
بر حسب متغیر سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………….۸۸
جدول شماره ۴-۲-۳-۵-۱تحصیلات………………………………………………………………………………………………………۸۹٫
جدول شماره ۴-۲-۳-۶ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش مکان فیزیکی برحسب متغیرتدریس…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
جدول شماره۴-۲-۳-۷ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش مکان فیزیکی
بر حسب متغیر وضعیت استخدام ……………………………………………………………………………………………………………۹۱
جدول شماره ۴-۲-۴-۱ توزیع فراوانی نظرات پاسخ گویان در خصوص نقش روش تدریس ………………………….۹۲
جدول شماره ۴-۲-۴-۲ مقایسه میانگین نظرات معلمان در خصوص نقش روش تدریس…………………………………۹۳
جدول شماره ۴-۲-۴-۳ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش روش تدریس
بر حسب متغیر جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
جدول شماره ۴-۲-۴-۴ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش روش تدریس
بر حسب متغیر سن ……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
جدول شماره ۴-۲-۴-۵ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش روش تدریس
بر حسب متغیر سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………….۹۶
جدول شماره ۴-۲-۴-۶ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش روش تدریس
بر حسب متغیر مدرسه محل تدریس………………………………………………………………………………………………………….۹۷
جدول شماره ۴-۲-۴-۷ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش روش تدریس
بر حسب متغیر وضعیت استخدام………………………………………………………………………………………………………………۹۸
جدول شماره ۴-۲-۵-۱ توزیع فراوانی نظرات پاسخ گویان در خصوص نقش قوانین و مقررات……………………..۹۹
جدول شماره ۴-۲-۵-۲ مقایسه میانگین نظرات معلمان در خصوص نقش قوانین ومقررات……………………………..۱۰۰
جدول شماره ۴-۲-۵- ۳ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش قوانین و مقررات
بر حسب متغیر جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
جدول شماره ۴-۲-۵-۴ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش قوانین و مقررات
بر حسب متغیرسن………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
جدول شماره ۴-۲-۵-۵ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش قوانین و مقررات
بر حسب متغیر سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
جدول شماره ۴-۲-۵-۶ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش قوانین و مقررات
بر حسب متغیر مدرسه محل تدریس ………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
جدول شماره ۴-۲-۵-۷ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش قوانین و مقررات
بر حسب متغیر وضعیت استخدام …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
جدول شماره ۴-۲-۶-۱ توزیع فراوانی نظرات پاسخ گویان در خصوص نقش ارزشیابی ………………………………..۱۰۷
جدول شماره ۴-۲-۶-۲ مقایسه میانگین نظرات معلمان در خصوص نقش ارزشیابی………………………………………۱۰۷
جدول شماره ۴-۲-۶-۳ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش ارزشیابی
بر حسب متغیرجنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
جدول شماره ۴-۲-۶-۴ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش ارزشیابی
بر حسب متغیر سن……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
جدول شماره ۴-۲-۶-۵ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش ارزشیابی
بر حسب متغیر سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………۱۱۱
جدول شماره ۴-۲-۶-۶ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش ارزشیابی
بر حسب متغیر مدرسه محل تدریس………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
جدول شماره ۴-۲-۶-۷ بررسی وجود تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش ارزشیابی
بر حسب متغیر وضعیت استخدام……………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار شماره ۴-۱-۱-۱توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت……………………………….۵۹
نمودار شماره۴-۱-۲-۱ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سن…………………………………….۶۰
نمودار شماره۴-۱-۳-۱ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سطح تحصیلات…………………..۶۱
نمودار شماره ۴-۱-۴-۱ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر مدرسه محل تدریس…………….۶۲
نمودار شماره ۴-۱-۵-۱ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر وضعیت استخدام………………..۶۳
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل۲-۱ نشان دهنده وجوه افتراق و وجه اشتراک نظر محققان در ارتباط با مفهوم برنامه درسی پنهان…..۲۲
شکل۲-۲ چهارچوب مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………۵۴

فصل اول :کلیات
پژوهش

دانشگاه شاهد
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A ) )
گرایش :
عنوان :
استاد راهنما :
استاد مشاور :
دانشجو :
بهار/تابستان/پائیز/زمستان

 

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *