بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی …

بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی  …

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱٫ درصد فراوانی آزمودنیها برحسب جنسیت ………………………………………………………………………………………….۵۷
نمودار ۴-۲٫ درصد فراوانی آزمودنی ها برحسب میزان تحصیلات …………………………………………………………………………….۵۸
نمودار ۴-۳٫ درصد فراوانی آزمودنیها برحسب کشور محل تحصیل …………………………………………………………………………۵۹
نمودار ۴-۴٫ درصد فراوانی آزمودنیها برحسب دانشگاه محل خدمت ……………………………………………………………………….۶۰
نمودار ۴-۵٫ درصد فراوانی آزمودنیها برحسب رتبه دانشگاهی ………………………………………………………………………………..۶۱
نمودار ۴-۶٫ درصد فراوانی آزمودنی ها برحسب سابقه خدمت ………………………………………………………………………………..۶۲
نمودار ۴-۷٫ درصد فراوانی آزمودنی ها برحسب سن ……………………………………………………………………………………………..۶۳
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول۳-۱٫ توزیع فراوانی و درصد اعضای هیات علمی دانشگاه های مورد مطالعه………………………………………………………۴۷
جدول ۳-۲٫ حجم نمونه به تفکیک دانشگاه های مورد مطالعه ………………………………………………………………………………….۴۸
جدول ۳-۳٫ توزیع فراوانی جامعه، نمونه، و پاسخنامه های دریافتی از جامعه پژوهش …………………………………………………۴۹
جدول ۳-۴٫ تناظر سؤالهای پرسشنامه با متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………….۵۰
جدول ۳-۵٫ آزمون کمو و بارتلت ………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
جدول ۳-۶٫ ماتریس مولفه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
جدول ۳-۷٫ ضریب پایایی مولفه‌های کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی ……………………………………………………….۵۳
جدول ۳-۸٫ ضریب پایایی مولفه‌های کتاب الکترونیکی در فعالیت های پژوهشی ……………………………………………………….۵۳
جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها برحسب جنسیت نمونه پژوهش ………………………………………………………..۵۷
جدول۴-۲٫ توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها برحسب میزان تحصیلات نمونه پژوهش ……………………………………………..۵۷
جدول۴-۳٫ توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها برحسب کشور محل تحصیل……………………………………………………………….۵۸
جدول۴-۴٫ توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها برحسب دانشگاه محل خدمت ……………………………………………………………۵۹
جدول۴-۵٫ توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها برحسب رتبه دانشگاهی …………………………………………………………………….۶۰
جدول۴-۶٫ توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب سابقه نمونه پژوهش ……………………………………………………………۶۱
جدول۴-۷٫ توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب سن نمونه پژوهش ………………………………………………………………۶۲
جدول۴-۸٫ نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف ………………………………………………………………………………………………….۶۳
جدول ۴-۹٫ توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها نسبت به مولفه روش های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
جدول ۴-۱۰٫ توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها نسبت به مولفه روش های آگاهی و دستیابی در فعالیت های پژوهشی…..۶۵
جدول ۴-۱۱٫ نتایج آزمون  تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (۳X=) ……………………………………………………66
جدول ۴-۱۲٫ توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها نسبت به مولفه روش های استفاده از کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
جدول ۴-۱۳٫ توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها نسبت به مولفه روش های استفاده از کتاب الکترونیکی در فعالیت های پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
جدول ۴- ۱۴٫ نتایج آزمون  تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (۳X=) …………………………………………………69
جدول ۴-۱۵٫ توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها نسبت به مولفه استفاده از متن کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
جدول ۴-۱۶٫ توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها نسبت به مولفه استفاده از متن کتاب الکترونیکی در فعالیت های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
جدول ۴- ۱۷٫ نتایج آزمون  تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (۳X=) ………………………………………………….72

مدیر سایت