فایل – بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی …

فایل – 
بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی  …

۴-۱-۷- توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب سن ……………………………………………………………………………………..۶۲
۴-۲- بررسی سوال‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۴-۲-۱- سوال اول پژوهش: میزان کاربرد روش های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی تا چه حد است؟ ………………………………………………………………………………………………………۶۴
۴-۲-۲- سوال دوم پژوهش: میزان کاربرد روش های استفاده از کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی تا چه حد است؟ ……………………………………………………………………………………………………………………۶۷
۴-۲-۳- سوال سوم پژوهش: میزان کاربرد استفاده از متن کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی تا چه حد است؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
۴-۲-۴- سوال چهارم پژوهش: میزان کاربرد استفاده از محتوای کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی تا چه حد است؟ …………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۴-۲-۵- سوال پنجم پژوهش: میزان کاربرد تعلیم و یادگیری کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی تا چه حد است؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۴-۲-۶- سوال ششم پژوهش: آیا بین میزان کاربرد کتاب های الکترونیکی توسط اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی اصفهان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی براساس متغیرهای جمعیت شناختی(جنسیت، میزان تحصیلات، کشور محل تحصیل، دانشگاه محل خدمت، رتبه دانشگاهی، سابقه خدمت، و سن) تفاوت وجود دارد؟ ………………………………………….۷۹
۴-۲-۶-۱- جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۴-۲-۶-۲- میزان تحصیلات ………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۴-۲-۶-۳-کشور محل تحصیل……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۴-۲-۶-۴- دانشگاه محل خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۲-۶-۵- رتبه دانشگاهی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۴-۲-۶-۶- سابقه خدمت ……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۴-۲-۶-۷- سن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۴-۲-۷- میزان کاربرد کتابهای الکترونیکی اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی اصفهان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۴-۲-۸- میزان کاربرد کتابهای الکترونیکی اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی اصفهان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
۴-۳- سوال کلی پژوهش: میزان کاربرد کتاب های الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان تا چه حد است؟ ………………………………………………………………………………………………۱۰۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
۵-۱- خلاصه موضوع و روش ها ………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
۵-۲- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
۵-۳- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
۵-۴- پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
۵-۴-۱- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………۱۱۹
۵-۵- پیشنهادها برای پژوهش های آینده ……………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
پیوست شماره ۱: پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱
پیوست شماره ۲: فرمت های کتاب الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………۱۲۵
پیوست شماره ۳: ابزارهای کتابخوان کتاب الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….۱۲۸
پیوست شماره ۴: نرم افزارهای کتابخوان کتاب الکترونیکی ……………………………………………………………………………………۱۳۶
پیوست شماره ۵: ویرایش کتاب های الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………۱۴۰
پیوست شماره ۶: منابع رایگان کتاب های الکترونیکی …………………………………………………………………………………………..۱۴۱
پیوست شماره ۷: منابع پولی کتاب های الکترونیکی ………………………………………………………………………………

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

……………..۱۴۲
پیوست شماره ۸: ناشرین کتاب های الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………….۱۴۴
پیوست شماره ۹: تصاویر چند نمونه کتابخوان الکترونیکی……………………………………………………………………………………..۱۴۷
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۱

مدیر سایت